ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1983 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.Д., редовно уведомена, явява се лично. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ М.: Моля да не се дава  ход на делото, тъй като считам, че в настоящото съдебно производство би следвало да бъдат конституирани другите съсобственици на процесния имот, които ответникът не е посочил. Считам, че същите са част от административното производство и имат качеството на заинтересовани страни.

АДВОКАТ К.: Считам, че искането е неоснователно. В заповедта ясно е посочено кой е извършил незаконното поставяне, кой е поставил павилиона и кой го ползва, поради което страна по настоящото производство може да бъде само А.Д. и това да не касае нито разпределението на собственост, нито собственическите права на съсобствениците в имота.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам, че процесната заповед касае и другите съсобственици на терена – павилионът е вътре в двора, който двор е съсобствен, 20 или 30 см от процесният павилион се намират на тротоара, затова считам, че след като той се намира в двора на един съсобствен имот, би следвало и другите съсобственици да участват в това административно производство, още повече, че същото е инициирано от един от съсобствениците в процесния имот, по негова жалба – Х.Д..

 

СЪДЪТ намира искането на адвокат М. за неоснователно по следните съображения:

Оспорва се заповед на кмета на община Приморско, издадена на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ,  и чл.63, ал. 2 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Приморско, с която на жалбоподателката е разпоредено премахването на преместваем обект „Алуминиев павилион“, попадащ в уличната регулация на гр. Китен и част от УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр. Китен. Адресат на тази заповед е единствено А.И.Д., по отношение на която е издадено разрешение за поставяне № К-13 от 10.07.2015 г. на преместваемия обект, и тя е извършител на обекта. В това производство собствениците на поземления имот, върху част от който е разположен преместваемият обект – предмет на оспорената заповед, не са заинтересовани лица, тъй като заповедта не засяга тяхната правна сфера и не поражда за тях правни последици. При изпълнението на тази заповед длъжник в производството ще бъде само А.И.Д., която е поискала поставянето на преместваемия обект и на която е издадено разрешението за поставяне от главния архитект на община Приморско. Издадената заповед е по преценка на кмета на общината, която преценка не е обвързана от направено от трети лица искане.

С оглед изложеното съдът счита, че не следва да бъдат конституирани като заинтересовани лица в производството посочените от адвокат М. съсобственици на терена и искането му следва да се остави без уважение.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат М. за конституиране като заинтересовани лица в процеса съсобствениците на поземления имот, върху част от който е разположен преместваемият обект – предмет на оспорената заповед.

 

Съдът намира, че не са налице други процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на А.И.Д. срещу заповед № 867/19.09.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с която е заповядано да бъде премахнат преместваем обект „Алуминиев павилион“ с приблизителни размери 3.95 м/10.25 м, попадащ в уличната регулация на гр. Китен и част от УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр. Китен, поставен в противоречие с издаденото на основание чл. 56 от ЗУТ разрешение за поставяне, с искане за отмяна на заповедта като необоснована, неоснователна, немотивирана и незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, от името на моята доверителка поддържам жалбата. Моля да бъдат приети приложените към нея писмени доказателства.

Оспорвам становището на ответника. Оспорвам, също така, и преписката, която е приложена по делото, като считам, че същата е непълна, съдържа писмени доказателства, които съдържат неверни факти и обстоятелства.

Поддържам доказателствените искания, които съм направил с жалбата.

Ще моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя със заповедта, както и графиката към нея, която заповед касае уличната регулация на процесния имот, като твърдя, че същата по отношение на моята доверителка не е влязла в сила. След като се запозная с тези доказателства, ще моля да ми дадете възможност да поставя задачи към съдебно-техническа експертиза. Твърдя, че процесният павилион не се намира на тротоара, а се намира в двора на моята доверителка.

АДВОКАТ К.: Оспорваме жалбата. Моля да се приемат представените с преписката доказателства.

Доколкото с твърдението на колегата, който говори за данни за неверни факти в документите, бих искал да бъдат посочени.

В констативния акт къде точно попада павилионът, направена е графическа част, която показва къде е.

По отношение на искането за представяне на заповедта за последната улична регулация, моля да ни се даде възможност да я представим.

Изрично, както в констативната част, така и в заповедта е записано, че основната причина за издаването на заповедта е попадането поставянето на павилиона върху част от уличната регулация. Дали в конкретния имот има претенции на другите съсобственици или не, това не касае заповедта, така, че за спазването на отстоянията от другия павилион, това повече говори в полза на заповедта за поставяне, но не и за незаконосъобразност и неправилност на заповедта за премахване на павилиона.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, в отговор на това, което каза процесуалният представител на ответника, искам да отбележа и да акцентирам на вниманието на почитаемия съд, че на първо място има абсолютно противоречие между констативния акт и графичната част към него, така също и с разрешението за строеж, което е одобрено от ответника преди година. Относно уличната регулация твърдя, че  същата е незаконосъобразна, тя е сгрешена и когато говоря за неверни данни в преписката, имам предвид констативния акт, считам, че в същия има неверни данни.

Със свидетелките показания целим да докажем, че от 1996 г. павилионът се намира на едно и също място.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата на А.И.Д. до съда и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт – от л. 26 до л.104 от материалите по делото.

 

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

УКАЗВА на ответника на основание чл.170, ал.1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът намира за основателно доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за представяне по делото на исканите документи за доказване на твърдението, че процесният павилион не е разположен върху уличната регулация – тротоара, поради което следва да бъде уважено.

Искането в жалбата, по т. 3 от доказателствените искания, за допускане на двама свидетели при довеждане за установяване на обстоятелството, че от 1996 г. до днес в границите на УПИ ХІ, кв. 7 не е изменяно местоположението на павилионите, следва да бъде оставено без уважение като неотносимо към предмета на спора, предвид времевия период на доказване, установените в административното производство факти и обстоятелства и конкретно разпоредения със заповедта за премахване павилион, за който през месец юли 2015 г. на жалбоподателката е издадено разрешение за поставянето му.

Воден от горното, по доказателствата  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото в заверен препис акта за последно одобрената улична регулация за ул. Атлиман в частта й, граничеща с УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр. Китен с идентификатор 37023.501.329 по КККР на гр. Китен, с цветно копие на графичната част към акта.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на двама свидетели при довеждане за установяване на обстоятелството, че от 1996 г. до днес в границите на УПИ ХІ, кв. 7 не е изменяно местоположението на павилионите.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с представената от административния орган преписка и да изрази становище до следващо съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства по делото най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2017 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: