ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети април                                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1983 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.И.Д., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. – 69 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Имам един въпрос: Представеният ПУП, който е по делото, касае ли уличната регулация на моята доверителка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Не касае уличната регулация, касае страничната регулация, която не е във връзка с процесния павилион.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ К.: Госпожо Ч., казвате, че откъм улицата регулацията не е променяна. Този павилион стъпил ли е на тротоара и на улицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Ако не се гледа регулационния плана, няма видно да се разбере дали е стъпил на тротоара или не, тъй като улицата е асфалтирана. Тротоарът е изпълнен не както по регулационния план, а е изпълнен по имотни граници и павилионът е на имотната граница, а не на регулационната граница. На стр. 4 от заключението, където е схемата, павилионът е върху черната черта, която е имотна граница, а трябва да бъде на червената линия, която е регулационната линия.

АДВОКАТ К.: Това стъпване в резултат на неспазване на отстоянията откъм къщата ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Да, в експертизата съм записала, че павилионът е изпълнен с размери по одобрената схема, но по схемата трябва да бъде залепен до масивната жилищна сграда – светлата, по-голямата на схемата, посочена под № 1, а той е монтиран на разстояние, както съм записала в заключението. Фактически 1,70 м от павилиона попада върху тротоара, тъй като с толкова е отдръпнат от жилищната сградата.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ М.: Имам допълнителни въпроси.

Вие казахте, че тротоарът е изпълнен по имотната граница?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Да.

АДВОКАТ М.: Как тогава казвате, че е върху тротоара?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Върху тротоара по регулационен план.

АДВОКАТ М.: Този регулационен план реализиран ли е на място или е изпълнен по имотната граница?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Преди малко казах, че е изпълнен по имотната граница.

АДВОКАТ М.: След като казвате, че тротоарът е изпълнен по имотна граница на място, при този случай павилионът върху тротоара ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Павилионът не е върху изградения тротоар, а по тротоара, който трябва да бъде по регулационен план, не върху изпълнения тротоар, а по тротоара, който трябва да бъде по регулационната граница.

АДВОКАТ К.: Павилионът по улична регулация навлязъл ли е в улична регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: По улична регулация е навлязъл. Както казах, павилионът е изпълнен на черната линия, която посочва имотната граница и оттам започва изпълненият тротоар на улицата в момента, тъй като не е по червената линия, с която е посочен. Имотната граница и регулационната улична линия не съвпадат и затова отговорът ми на последния въпрос на ответната страна е, че павилионът е навлязъл в уличната регулация. Тук не говорим за странични улични регулации.

АДВОКАТ М.: В момента тротоарът по коя линия е изпълнен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: По черната линия, по имотната граница.

АДВОКТА М.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, от името на моята доверителка моля да уважите жалбата и отмените процесната заповед като необоснована и незаконосъобразна. В същата се твърди, че въз основа на подробния устройствен план, приложен по процесното дело,  процесният павилион е изграден върху уличната регулация. Именно този ПУП е основание за издаване на процесната заповед, а този ПУП касае делба на съседен имот, поради което моля да отмените същата като незаконосъобразна.

Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми моля да постановите решението, с което отхвърлите жалбата като неоснователна, респ. да потвърдите обжалваната заповед. Считам, че в настоящото съдебно производство се потвърдиха констатациите на органа, че процесният павилион е навлязъл в уличната регулация съгласно действащия ПУП за гр. Китен. Това навлизане е в резултат на неправилното и неточно поставяне на самия павилион съобразно разрешението му за поставяне № К-13/10.07.2015 г., което предвижда павилионът да бъде поставен долепен до жилищната сграда, а на място е изпълнен с отстояние 1,70 м, което обуславя и навлизането на павилиона и стъпването върху уличната регулация, излизането извън границите на имота по регулацията на самия имот, поради което считам, че заповедта е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите. Също така, моля да присъдите направените от доверителя ми разноски.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: