ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1983 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.Д., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., който представя и пълномощно, валидно до 31.12.2017г.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото с придужително писмо вх. № 11639/09.12.2016 г. от Община Приморско заверено копие на преписка за приложена последна улична регулация за УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр.Китен (л.122-л.146 от делото), изискана от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, молим тази преписка да не се приема, тъй като същата изобщо не касае имота на моята доверителка. Тази преписка касае разделянето на съдения имот – УПИ ХІІ, за имот 134, кв. 7, изобщо не въвежда улична  регулация, нито засяга имота на моята доверителка. Това е видно и от приложените в преписката писмени доказателства, а именно на първо място обяснителната записка към ПУП-а, където е посочено, че подробният устройствен план касае само промяна на регулацията, тоест план за разделяне на УПИ ХІІ и разделяне на три нови УПИ с по 600 кв. м., както и изменя плана за застрояване на тези три имота. Този ПУП нито касае улична регулация, нито касае имота на моята доверителка. Освен това, заповедта за одобрение на този ПУП не е съобщена на всички заинтересовани страни и не е влязла в сила и към настоящия момент. Тъй като в дъното на парцела явно има размяна на парцели между УПИ ХІ и ХІІ не са уведомени Х.А.Д. и С. И.И..

Относно Протокол № 4/20.03.2014 г., отново изрично в него е посочено, че касае само подялбата на УПИ ХІІ 12, няма нищо общо с имота на моята доверителка – УПИ ХІ. Това е видно и от скиците, които са приложени по преписката. Същите касаят делбата на УПИ ХІІ на три имота, те са три скици.

С оглед на гореизложеното моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм посочил в становището си, което Ви представям в днешно съдебно заседание, и държа за разпит на свидетеля, който в днешно съдебно заседание не можах да доведа, тъй като внезапно се разболя и  постъпи в болница. Държа на разпит на свидетел, с който целя да установя посочените в жалбата факти и обстоятелства.

Не знам защо е така наречена „преписка за приложена последна улична регулация за УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр. Китен“, след като в тази преписка няма нито едно писмено доказателство, което да засяга имота на моята доверителка УПИ ХІ от кв. 7. Затова моля тази преписка да не се приема по делото като писмено доказателство.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам направеното становище, представено в днешно съдебно заседание като неоснователно. Считам, че изпратената преписка по промяна на регулационния план следва да бъде приобщена към доказателствата по делото, тъй като е видно, че същата касае регулацията на имота, посочени са имотните граници, поради което самата преписка се явява относима към спора по настоящото дело. От друга страна, ако бъде изключена тази преписка от доказателствата, то става безпредметна задача № 1 по исканата от жалбоподателя съдебно-техническа експертиза. Считам, че задачите, поставени на съдебно-техническа експертиза, са относими към спора и следва да бъде допусната.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените от ответника писмени документи, посочени в писмото до съда като съставляващи заверено копие на преписка за приложена последна улична регулация за процесния УПИ, а относимостта им ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт.

Относно искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания за установяване на посочените в жалбата факти и обстоятелства, съдът е оставил същото без уважение с мотивирано определение в предходно съдебно заседание и тъй като не са налице основания за изменение на определението от предходно съдебно заседание, това искане на пълномощника на жалбоподателя следва да се остави без уважение.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придужително писмо вх. № 11639/09.12.2016 г. писмени документи, съставляващи заверено копие на преписка за приложена последна улична регулация за УПИ ХІ, кв. 7 по плана на гр. Китен (л.122-л.146 от делото).

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и при необходимост извърши справки на място и в община Приморско, да отговори на въпросите, формулирани в т. Б на днес представеното от адвокат М. становище.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Т.Ч..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за събирането на гласни доказателства за установяване на същите обстоятелства, за които съдът вече е оставил без уважение това искане.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.04.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключение и за насроченото съдебно заседание след представяне  на вносния документ от жалбоподателя по делото за платения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: