ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1792                        26 юли 2018  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на двадесет и шести юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                            Съдия: Златина Бъчварова

                                                             

                                            

като разгледа административно дело номер 1982 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „Дъбова гора“ООД с ЕИК/Булстат ***, със седалище и адрес на управление- с.Писменово, ул.“Лозята“ №39, общ. Приморско, представлявано от Д.И.К.против акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №182-1 от 09.05.2018 г. на старши експерт „Ревизии“, дирекция „Местни данъци и такси“, община Приморско, с който са установени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в общ размер на 7 740.60 лева - главница и лихва-1 452.82 лева.

В жалбата е обективирано искане за спиране предварителното изпълнение на процесния АУЗД.

При извършена служебна проверка, съдът констатира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество, поради просрочие, и съображенията за това са следните:

На „Дъбова гора“ООД е издаден акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/№182-1 от 09.05.2018 г. от старши експерт „Ревизии“, дирекция „Местни данъци и такси“, община Приморско, с който са установени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в общ размер на 7 740.60 лева - главница и лихва-1 452.82 лева/л.15-17 от делото/.

С писмо, изх.№0517 от 10.05.2018 г. актът е изпратен на жалбоподателя/л.22 от делото/ с известие за доставяне по седалище и адрес на управление на дружеството/л.18-21 от делото/. И на двете известия за доставяне е отразено, че същите не са получени, поради отсъствие на получателя/л.19 и 21 от делото/.

На 04.07.2018 г. комисия в дирекция „Местни данъци и такси“, община Приморско, е съставила протокол №0728-8, от който е видно, че съобщението на „Дъбова гора“ ООД за връчване на съставения АУЗД №182-1/09.05.2018 г. е било поставено на таблото за обяви от 19.06.2018 г. до 03.07.2018 г., вкл., в сградата на община Приморско и публикувано на интернет страницата на общината, в изпълнение правилото на чл.32ДОПК/л.23 от делото/.

Административният орган е счел, че след като представител на жалбоподателя не се е явил до изтичането на 14-дневния срок от поставянето на съобщението/19.06.2018 г./, актът е редовно връчен/по арг. от чл.32, ал.6 ДОПК/ и е отразил, че същият е влязъл в сила на 05.07.2018 г./л.17 от делото/.

Жалбата против АУЗД е подадена в Административен съд Бургас на 25.07.2018 г., т.е. 20 дни, след като същият е влязъл в сила, и след като на дружеството е изпратена покана за доброволно изпълнение на задължението по акта.

При положение, че е спазена процедурата по чл.32 ДОПК и АУЗД е влязъл в сила, жалбата, сезиращата съда, следва да се остави без разглеждане като просрочена, както и особеното искане за спиране предварителното изпълнение на акта, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 АПК, във връзка с §2 ДР ДОПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дъбова гора“ООД с ЕИК/Булстат ***, със седалище и адрес на управление- с.Писменово, ул.“Лозята“ №39, общ. Приморско, представлявано от Д.И.К.против акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/ №182-1 от 09.05.2018 г. на старши експерт „Ревизии“, дирекция „Местни данъци и такси“, община Приморско, с който са установени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в общ размер на 7 740.60 лева - главница и лихва-1 452.82 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/ №182-1 от 09.05.2018 г. на старши експерт „Ревизии“, дирекция „Местни данъци и такси“, община Приморско.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело номер 1982/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                 СЪДИЯ: