Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1266                   17  юли  2015 година             град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми административен състав, в публично  заседание на осми юли,  две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                            

административно дело  номер 1982 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:   

    Производството е по  чл. 156 и сл. ДОПК.

       Образувано е по жалба на  „Топ травъл“ООД, с ЕИК по Булстат 201429008, със седалище и адрес на управление –гр.Бургас, бул „Цар Симеон І“ №59, ет.1, ап.1, представлявано от М.М.Р. против Ревизионен акт № 21400547 от 30.06.2014 година на началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП – Бургас- възложил ревизията и инспектор по приходите в ТД НАП – Бургас- ръководител на ревизията, потвърден с Решение №260 от 15.09.2014 година на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас при ЦУ на НАП, с който са определени задължения по ЗКПО: корпоративен данък в размер на 11 908.71 лева и лихва в размер на 2733.90 лева за данъчен период 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., корпоративен данък в размер на 10 357.47 лева и лихва в размер на 1314.70 лева за данъчен период 01.01.2012 г.-31.12.2012 г.; по ЗДДС: ДДС в размер на 3 168.55 лева и лихва в размер на 906.01 лева за данъчен период 08.2011 г., ДДС в размер на 798.75 лева и лихва в размер на 221.61 лева за данъчен период м. 09. 2011 г., ДДС в размер на 2 943.50 лева и лихва в размер на 588.64 лева за данъчен период м. 06. 2012 г., ДДС в размер на 11 983.40 лева и лихва в размер на 2291.61 лева за данъчен период м.07.2012 г., ДДС в размер на 4 962.80 лева  и лихва в размер на 905.63 лева за данъчен период м.08.2012 г., ДДС в размер на 826.25 лева и лихва в размер на 143.78 лева за данъчен период м.09.2012 г., ДДС в размер на 696.80 лева  и лихва в размер на 68.07 лева за данъчен период м.06.2013 г., ДДС в размер на 6 234.17 лева и лихва в размер на 555.19 лева за данъчен период м.07.2013 г., ДДС в размер на 1682.66 лева и лихва в размер на 135.33 лева за данъчен период м.08.2013 г. и  ДДС в размер на 318.50 лева и лихва в размер на 22.96 лева за данъчен период м.09.2013 г.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че ревизионният акт, е неправилен и незаконосъобразен, и противоречащ на събраните в хода на ревизията доказателства. Счита още, че неправилно е приложен специалния ред по чл.122 ДОПК за провеждане на ревизията. Ангажира доказателства, вкл. и извършването на съдебно- счетоводна експертиза. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - Директорът на  Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна, моли съда за нейното отхвърляне и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представя административната преписка по издаване на оспорения акт. Представени са писмени бележки.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

Жалбата е подадена в срока по чл. 156, ал.1 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, ревизионното производство е образувано със заповед за възлагане на ревизия/ЗВР/ № 1302558 от 13.11.2013 година на началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД НАП – Бургас със срок на ревизията до 3 месеца от датата на връчване на заповедта/връчена на упълномощено лице на 20.11.2013 г., л.135-136 от делото/, изменена със ЗВР №1400327 от 19.02.2014 г. със срок на ревизията до 20.03.2014 г./л.133-134 от делото/, изменена със ЗВР №1400547 от 19.03.2014 г. със срок на ревизията до 22.04.2014 г. /131-132 от делото/ и обхващаща задължения  за корпоративен данък за период 14.02.2011 г. -31.12.2012 г., данък по чл.194-204 ЗКПО за период 14.02.2011 г. -31.12.2012 г., ДДС за период 08.08.2011 г. -30.09.2013 г.

 Ревизионният доклад № 1400547 от 07.05.2014  година,  е издаден от ревизиращия екип, в срока по чл.117, ал.1 ДОПК, и е връчен на жалбоподателя по електронен път на 22.05.2014 г./л.130 от делото/. Срещу ревизионния доклад, в срока по чл.117, ал.5 ДОПК, задълженото лице е депозирало възражение, което е прието от органа по приходите за частично основателно/л.66-71 от делото/.

          Въз основа на ревизионния доклад е издаден процесният ревизионен акт №021400547 от 30.06.2014  година, от компетентен орган по чл.119, ал.2 ДОПК,  след извършена ревизия на жалбоподателя по реда на чл.122 ДОПК, който е обжалван по административен ред и е потвърден с Решение №260 от 15.09.2014 година на директора на дирекция „ОДОП”-Бургас, относно задължения по ЗКПО: корпоративен данък в размер на 11 908.71 лева и лихва в размер на 2733.90 лева за данъчен период 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., корпоративен данък в размер на 10 357.47 лева и лихва в размер на 1314.70 лева за данъчен период 01.01.2012 г.-31.12.2012 г.; по ЗДДС: ДДС в размер на 3 168.55 лева и лихва в размер на 906.01 лева за данъчен период 08.2011 г., ДДС в размер на 798.75 лева и лихва в размер на 221.61 лева за данъчен период м. 09. 2011 г., ДДС в размер на 2 943.50 лева и лихва в размер на 588.64 лева за данъчен период м. 06. 2012 г., ДДС в размер на 11 983.40 лева и лихва в размер на 2291.61 лева за данъчен период м.07.2012 г., ДДС в размер на 4 962.80 лева  и лихва в размер на 905.63 лева за данъчен период м.08.2012 г., ДДС в размер на 826.25 лева и лихва в размер на 143.78 лева за данъчен период м.09.2012 г., ДДС в размер на 696.80 лева  и лихва в размер на 68.07 лева за данъчен период м.06.2013 г., ДДС в размер на 6 234.17 лева и лихва в размер на 555.19 лева за данъчен период м.07.2013 г., ДДС в размер на 1682.66 лева и лихва в размер на 135.33 лева за данъчен период м.08.2013 г. и  ДДС в размер на 318.50 лева и лихва в размер на 22.96 лева за данъчен период м.09.2013 г.

и съгласно, който са направени следните констатации и правни изводи:

        В хода на ревизията било установено, че представените от ревизираното лице договори за франчайз с „Викинг инвест“ООД и „Кюуърк“ООД изискват изследване на доставките с контрагентите на лицето. Непредставянето на изисканите доказателства при насрещните проверки и липсата на отчетени приходи от продажба на услугата „Bar Crawl  от дружествата франчайзополучатели -„Викинг инвест“ООД и „Кюуърк“ООД наложило ревизията да се извърши по реда на чл.122 ДОПК като се вземат предвид получените и извършени доставки, както и упражненото право на данъчен кредит от ревизираното лице. Жалбоподателят оспорва извършеното от органа по приходите облагане по специалния ред по чл.122 ДОПК и счита, че не е налице особен случай, който възпрепятства извършването на ревизията по общия ред, тъй като данните за установяване на данъчните задължения са били налице в хода на ревизионното производство и не е имало липсващи доказателства, които да попречат на установяването на данъчни задължения. Оспорват се констатациите относно определяне броя на участниците в мероприятието като счита, че броят на участниците не може да бъде определен въз основа на заявения брой участници, съгласно сключения договор със „Слънчев бряг“АД.

С оглед изложеното, съдът приема за установено следното:

          Предмет на оспорване в настоящото производство са установените задължения на жалбоподателя по ЗКПО за 2011 г. и 2012 г. и по ЗДДС за данъчни периоди месец август и септември 2011 г. от юни до септември 2012 г. и от юни до септември 2013 г., както и преминаването към особения ред на облагане.

          Неправилно органът по приходите е пристъпил към извършване на ревизия по специалния ред, предвиден в ДОПК, предвид следното:

         Случаите, при които се допуска ревизия при особени случаи са изчерпателно посочени в чл.122, ал.1 ДОПК  и наличието само на едно от тях е достатъчно основание за прилагане на нормата. Съгласно цитираната разпоредба, приходният орган прилага установения размер на данъка към определена от него данъчна основа, когато е налице едно от изброените обстоятелства на чл.122, ал.1, т.1-8 ДОПК. Тъй като тези обстоятелства са резултат от действия, респ. бездействия на данъчнозадълженото лице, то с оглед на общия принцип, че никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение, законодателят е приел, че данъчната основа в тези случаи ще се извърши по критерии, посочени в чл.122, ал.2 ДОПК, които са определени изчерпателно и са дадени алтернативно. Разликата между ревизионния акт в общия случай и този, издаден от органа при особени случаи, е, че във вторият се установява презумпция за истинност на фактическите констатации, съдържащи се в него. Тези констатации се считат за верни до доказване на противното в производството по обжалване само когато на първо място наличието на основанията е подкрепено със събраните доказателства и още за да се реализира тази презумпция законът изисква две кумулативни предпоставки:стойността на имуществото на лицето явно съществено да превишава размера на декларираните приходи/ доходи и направените разходи явно и съществено да превишават размера на декларираните или получени средства/чл.123, ал.1 ДОПК/. Използваните от законодателя термини „явно“ и „съществено“ следва да бъдат установени от административния орган чрез сравняване и винаги ще са израз на голяма разлика между приходите и разходите в полза на последните.

       Определянето на основата за ревизираните периоди по ЗКПО е извършено от органа по приходите по реда на чл.122, ал.2, т.2 и 4 ДОПК, а по ЗДДС- по реда на чл.122, ал.2, т.15 ДОПК, поради наличие според него на доказаност на основанията, посочени в чл.122, ал.1, т.2 ДОПК - налице са данни за укрити приходи. За да приложи този особен процесуален ред, органът по приходите е извършил редица действия за събиране на доказателства от ревизираното лице, описани подробно като извършени процесуални действия на стр. 2 от ревизионния доклад. Всички те се отнасят до връчени на ревизираното лице искания за представяне на документи и писмени обяснения и съответно представени документи и писмени обяснения от жалбоподателя. При анализа на поисканите и представени документи, се установява следното:

         След възлагане на ревизията до жалбоподателя е било отправено искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице, изх.№Р-13-3605 от 17.12.2013 г., връчено по електронен път на 18.12.2013 г./л.387 от делото/, с което от задълженото лице са поискани баланс, ОПР, главна книга, оборотни ведомости, хронология на разчетни сметки на приходни и разходни сметки, на сметките, отчитащи паричните средства за 2011 г., 2012 г. и до месец. 09.2013 г., както и всички договори за извършваните туристически услуги, договори за извършените мероприятия „Bar Crawl“ със заведенията, в които са извършени. В отговор жалбоподателят е представил поисканите документи, в това число договор за услуги от 30.04.2013 г. с „ДК Рейз“ и приложение №1 към договора с договорено възнаграждение за мероприятие „бар тур“ в размер на 2.00 лева с ДДС; представен договор за услуги №МТS 2013-04-024 от 01.03.2013 г. с „МТС Инкоминг-БТС“ООД и приложение №1 към цитирания договор с договорено възнаграждение за мероприятие „бар тур“  с цена до 30.06. и след тази дата и издадени фактури и потвърдителни бележки- протоколи за извършени услуги по дати и брой участници./л.390-528 от делото/.

       На 28.01.2014 г. до жалбоподателя е отправено второ искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице №Р-14-227 от 28.01.2014 г., връчено по електронен път на 28.01.2014 г./л.1021 от делото/, с което от задълженото лице са поискани да представи  заверени копия на договори, сключени с питейни заведения за период 2011 г. и 2012 г. във връзка с организацията и провеждането на мероприятия „Bar Crawl  на територията на к.к.“Слънчев бряг“, както и обяснения по какъв начин са уредени търговските и финансови взаимоотношения с въпросните заведения. В отговор с вх.№.ИТ-00-1360 от 04.02.2014 г. са представени договори от 15.06.2012 г., сключени с дружества, експлоатиращи питейни заведения, находящи се на територията на к.к.“Слънчев бряг“, като едновременно с това е дадено обяснение, че търговските взаимоотношения с въпросните фирми са уредени в представените договори, а финансови взаимоотоншения по тези договори няма, тъй като възнаграждения за извършените мероприятия, жалбоподателят е получавал от „МТС Инкоминг-БТС“ООД срещу издавани фактури.

      На жалбоподателя е връчено и друго искане за представяне на документи №Р-14-660 от 05.03.2014 г., връчено на същата дата по електронен път/л.1035 от делото/, с което е поискано от жалбоподателя да представи справка за издадени  фактури към посочени в искането контрагенти и как е калкулирана цената на услугите по същите фактури, договори за наем на офис и автомобили и договори за организирани мероприятия „бар тур“ за период 2011 г. и 2012 г. и заверени копия на издадени фактури ведно с потвърдителни бележки за тези мероприятия за същия период.

      С писмо вх.№4060 от 19.03.2014 г. са входирани поисканите документи като по отношение на мероприятието „бар тур“ е представен договор за услуги №МТS 2012-04-023 от 25.05.2012 г. с „МТС Инкоминг-БТС“ООД и приложение №1 към цитирания договор  с договорено възнаграждение за мероприятие „бар тур“  до 30.06. и след тази дата и издадените фактури с получател, посоченото дружество; представен договор за услуги №МТS 2011-04-023 от 06.06.2011 г. с „МТС Инкоминг-БТС“ООД и приложение №1 към цитирания договор с договорено възнаграждение за мероприятие „бар тур“ в размер на 10.00 лева с ДДС/л.537 от делото/.

         На 12.03.2014 г. до жалбоподателя е отправено искане №Р-14-750 от 12.03.2014 г., връчено по електронен път на 20.03.2014 г./л.916 от делото/, с което от жалбоподателя е поискано да представи копия на фактури с доставчик „Джи Ви Ви“АД, копия на издадените фактури на „ДК Рейз“, ведно с потвърдителна бележка – протокол за организираните мероприятия „Bar Crawl“ за период 2011 г. и 2013 г. и притежаваните заявки до „Слънчев бряг“АД за маршрутите, по които се организира мероприятието           

Bar Crawl“, точният брой на лицата, участващи в мероприятията и служителите, придружаващи групите.

        С вх.№4664 от 02.04.2014 г. от страна на ревизираното дружество са представени документи и писмени обяснения/л.920 и сл. от делото/, в това число договор с „ДК Рейз“ от 16.01.2011 г., договор от 30.04.2013 г. и приложение №1 към договора от 30.04.2013 г. с договорено възнаграждение за мероприятие „бар тур“ в размер на 2.00 лева с ДДС, потвърдителни бележки-протоколи по дати и брой участници за 2011 г., фактура с получател „ДК Рейз“ за фактуриран брой участници в мероприятия „бар тур“ през сезон 2013 г. и потвърдителна бележка-протокол за извършена услуга по дати и брой участници за сезон 2013 г.. Представени са още договор за франчайз от 17.06.2013 г. между „Топ травъл“ООД и „Кюуърк“ООД, уведомления за брой участници по договор за 2013 г. по месеци/л.953-959 от делото/; договор за франчайз от 08.06.2012 г. между „Топ травъл“ООД и „Викинг инвест“ООД, както и уведомления за брой участници по договор за 2012 г. по месеци/л.960-966 от делото/; договор за франчайз от 20.05.2011 г. между „Топ травъл“ООД и „Викинг инвест“ООД, както и уведомления за брой участници по договор за 2011 г. по месеци/л.973-980 от делото/. Представени са и фактури, издадени от „Топ травъл“ООД с получател „МТС Инкоминг-БТС“ООД за 2011 г. с посочено основание „бар тур“.

       Междувременно преди да бъде получен отговора по последното искане, на осн. чл.124, ал.1 ДОПК, на задълженото лице е връчено уведомление, изх.№Р-14-864 от 28.03.2014 година, с което лицето е уведомено, че при извършен анализ на представените документи и получени сведения от други контролни органи и трети лица, се установило, че са налице обстоятелства за недекларирани приходи, поради което основата за облагане по ЗКПО за период 14.02.2011 г.-31.12.2012 г. и по ЗДДС за период 08.08.2011 г.-30.09.2013 г. ще бъде определена по реда на чл.122, ал.2, т.15 ДОПК/л.847 от делото/.  Конкретни аргументи за приетата за установена фактическа обстановка са обосновани с оценката на събраните доказателства при извършените насрещни проверки на „Викинг инвест“ООД и „Кюуърк“ООД. В частност непредставянето на изискани доказателства при насрещните проверки и липса на отчетени приходи от продажба на услугата „Bar Crawl“ от дружествата франчайзополучатели, наложили ревизията да се извърши по реда на чл.122 ДОПК като били взети предвид получените и извършени доставки, както и упражненото право на данъчен кредит от ревизираното лице/стр.2 от ревизионния акт, л.73 от делото/. Твърдението на органа по приходите, че дружествата франчайзополучатели не са представили изисканите доказателства при насрещните проверки и това наложило извършване на ревизията по особения ред, не кореспондира с представените по делото доказателства и извършените процесуални действия в тяхната хронологична последователност. Искането за представяне на документи и писмени обяснения, отправени към франчайзополучателите „Викинг инвест“ООД е изпратено на 10.04.04.2014 г./л.899 от делото/, а към  „Кюуърк“ООД  на  09.04.2014 година/л.877 от делото/, като отговорите са изпратени през месец май 2014 г., т.е. в един по-късен момент, който момент е последващ спрямо уведомлението по чл.124 ДОПК, изх.№Р-14-864 от 28.03.2014 година, връчено на жалбоподателя на 31.03.2014 година. Също така с приложения протокол № 1402398/29.04.2014 г. /л.850 от делото/  са приобщени доказателства от програмен продукт VAT – разпечатани дневници за продажби на „Викинг инвест“ООД и „Кюуърк“ООД, имащи отношение към ревизията на жалбоподателя. Този протокол също е с дата, последваща датата на уведомлението по чл.124 ДОПК.

Остава неясно обстоятелството,  мотивирало органа по приходи, преди да бъде извършено запитване към двете дружества и да бъде получен техният отговор, какво е наложило извършване на ревизията по особения ред. Отделно от казаното, следва да се отбележи, че в уведомлението по чл.124, ал.1 ДОПК не са посочени установените обстоятелства по чл.122, ал.1 ДОПК, довели до необходимостта,  данъчната основа да бъде определена по предвидения в чл.122 ред, посочен е критерият, по който ще се извърши формирането на данъчната основа- чл.122, ал.2, т.15 ДОПК, а именно получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит. 

            В ревизионния доклад недвусмислено е посочено, че в дневниците за продажби на „Викинг инвест“ООД и „Кюуърк“ООД няма включени фактури за продажби на „Bar Crawl“-услуги, не са издадени фактури на „Топ травъл“ООД за договореното възнаграждение, съгласно клаузите по договорите за франчайз, не са представени доказателства при извършените насрещни проверки, както и това, че „Топ травъл“ООД е осчетоводил на разход и е ползвал ДДС по всички издадени от „Слънчев бряг“АД фактури за организиране на мероприятието, поради което ревизиращият екип е приел за целите на ревизията, че те са организирани именно от „Топ травъл“ООД. При така установеното се налагало извода, че по договорите за франчайз няма фактическо изпълнение. Този извод на органа по приходите е в противоречие с констатациите, че са събрани безспорни доказателства и е доказано обстоятелството по чл.122, ал.1, т.2-налице са данни за укрити приходи. При твърдението за липса на фактическо изпълнение по договорите за франчайз е налице такова за отрицателен факт. При това положение единственият възможен извод е, че липсват продажби, които да бъдат обективирани във фактури и да подлежат на осчетоводяване, респ. да формират приход, който не е отчетен. Липсата на такова осчетоводяване, следователно не води до извод за укрити приходи по неосчетоводени фактури. Напротив, осчетоводяването на фактури, по които липсва доставка, би довело до нередовно водено счетоводство и е в противоречие с чл.4 ЗСч.

         В производството по оспорване на ревизионния акт, издаден по особения ред по чл.122 и сл. ДОПК, съдът е обвързан от фактическите констатации в акта само когато то е формално и процесуално законосъобразен и когато основанието, послужило за определяне на данъчната основа е установено безспорно от приходната администрация по арг. от чл.124, ал.2 ДОПК. Тоест липсата на предпоставки за извършване на ревизията по този ред обуславя и липсата на презумптивна доказателствена сила на констатациите, отразени в оспорения акт. В този смисъл, въпреки, че по принцип недоказването на предпоставките по чл.122, ал.1 ДОПК лишава акта от тази доказателствена сила, в конкретния случай, органът по приходите е доначислил ДДС върху квалифицираните от нея за укрити приходи от доставки и услуги, което означава, че в нейна тежест е да установи и всички предпоставки за начисляване на данъка- настъпване на данъчното събитие и качеството на данъчно-задълженото лице на получател по такива доставки. При липсата на такова доказване приходната администрация е постановила незаконосъобразен акт, както в частта по ЗДДС, така и по ЗКПО, който следва да бъде отменен.

        При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски общо в размер на 4850.00/четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева, представляващи 50.00/петдесет/ лева дължима и заплатена държавна такса, 800.00/осемстотин/ лева възнаграждение за вещо лице и 4000.00/четири хиляди/ лева адвокатско възнаграждение.

        Мотивиран от  изложеното и на основание чл. 160, ал.1 ДОПК, Административен съд- Бургас, VІІІ- ми състав:

 

Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 21400547 от 30.06.2014 година на началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП – Бургас- възложил ревизията и инспектор по приходите в ТД НАП – Бургас- ръководител на ревизията, потвърден с Решение №260 от 15.09.2014 година на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас при ЦУ на НАП, с който на „Топ травъл“ООД, с ЕИК по Булстат 201429008, със седалище и адрес на управление –гр.Бургас, бул „Цар Симеон І“ №59, ет.1, ап.1, представлявано от М.М.Р. са определени задължения по ЗКПО: корпоративен данък в размер на 11 908.71 лева и лихва в размер на 2733.90 лева за данъчен период 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., корпоративен данък в размер на 10 357.47 лева и лихва в размер на 1314.70 лева за данъчен период 01.01.2012 г.-31.12.2012 г.; по ЗДДС: ДДС в размер на 3 168.55 лева и лихва в размер на 906.01 лева за данъчен период 08.2011 г., ДДС в размер на 798.75 лева и лихва в размер на 221.61 лева за данъчен период м. 09. 2011 г., ДДС в размер на 2 943.50 лева и лихва в размер на 588.64 лева за данъчен период м. 06. 2012 г., ДДС в размер на 11 983.40 лева и лихва в размер на 2291.61 лева за данъчен период м.07.2012 г., ДДС в размер на 4 962.80 лева  и лихва в размер на 905.63 лева за данъчен период м.08.2012 г., ДДС в размер на 826.25 лева и лихва в размер на 143.78 лева за данъчен период м.09.2012 г., ДДС в размер на 696.80 лева  и лихва в размер на 68.07 лева за данъчен период м.06.2013 г., ДДС в размер на 6 234.17 лева и лихва в размер на 555.19 лева за данъчен период м.07.2013 г., ДДС в размер на 1682.66 лева и лихва в размер на 135.33 лева за данъчен период м.08.2013 г. и  ДДС в размер на 318.50 лева и лихва в размер на 22.96 лева за данъчен период м.09.2013 г. против

            ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас при ЦУ на НАП да заплати на  „Топ травъл“ООД, с ЕИК по Булстат 201429008, със седалище и адрес на управление –гр.Бургас, бул „Цар Симеон І“ №59, ет.1, ап.1, представлявано от М.М.Р. разноски в размер на 4850.00/четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева.

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                              СЪДИЯ :