ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми юли                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1982 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Топ Травъл” ООД - редовно уведомен, се явява управителят М.Р. и адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 6212/30.06.2015 г.,  което е в срока по чл. 199 ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с молба вх. № 6435/07.07.2015 г.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. К.: Считаме заключението за правилно, обосновано и пълно. Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме същото.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК.Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Как определяте средната цена в колона 8 от Приложение 1 за всичките години?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В кол 8 на Приложение 1 е отразена единичната цена на брой турист. Тази цена, която съм посочила, е изчислена като средна притеглена величина между двете известни цени върху които е фактурирана услугата предоставена от жалбоподателя към „МТС ИНКОМИНГ БТС” ООД и „ДК РЕЙЗ” Дания. Има фактури, които съм описала и от които се вижда каква е единичната цена към тези туроператори, а цената към колона 8 е средно притеглена месечна цена, което означава съобразяване на относителното тегло на броя туристи в общия брой туристи. Това не е средно аритметична цена от трите известни цени.

 

         ВЪПРОС: На въпрос № 3 и въпрос № 6 – каква бройка туристи вземате? На въпрос № 3 – за кои бройки участници по заявки към Слънчев бряг считате, че са налице потвърдителни бележки и фактури?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Устойностила съм бройката, посочена в колона № 6, а бройката в колона № 6 е получена като разлика между броя участници, съгласно имейлите или заявената бройка участници и броя участници, които са посочени в потвърдителните писма, приложени по делото от двете дружества посочени по-горе, които са с известни цени, тоест между това което е заявено пред „Слънчев бряг” АД и за това за което има данни, че има потвърдителни бележки.

 

         ВЪПРОС: Защо приемате потвърдителните бележки за потвърдени, тъй като носят само подписа и печата на жалбоподателя, а няма данни да са подписани от другата страна, за да се установи, че има съгласие.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Приела съм потвърдителните бележки, защото срещу тези потвърдителни бележки има издадени фактури и тези фактури са осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя и съм приела, че тази бройка е бройката, за която мероприятието се е случило.

 

         ВЪПРОС: За 2011 и 2012 г. има ли отчетени приходи при жалбоподателя от „ДК РЕЙЗ” Дания? Има ли договор сключен между тази фирма и жалбоподателя?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Описала съм го на лист 4 от заключението.

 

         ВЪПРОС: Има ли такива отчетени приходи за 2011-2012 г. в счетоводството на жалбоподателя, има ли го този договор?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има такъв договор по преписката, но не е преведен.

 

         ВЪПРОС: Колона 12,13 и 14 от Приложение 1- има ли икономическа логика фирмите „Викинг Инвест” ЕООД и „Кюурърк” ООД да плащат по 10 стотинки на човек, а жалбоподателят да плаща на „Слънчев бряг” АД от порядъка за 30-75 стотинки на човек по договора със „Слънчев бряг” АД?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В тези групи, за които е организирано мероприятието, не участват само туристи на тези два туроператора, но участват и други туристи и не може да се говори само за съответствие на цената, която е платена на жалбоподателя и варненския туроператор. Една част от тези туристи са на тези два туроператора.

 

         ВЪПРОС:  Вие считате на база на документите по делото, че половината от туристите не идват и за тях „Топ Травъл” ООД не трябва да  отчита  приход - това ли е Вашата логика, за да определите накрая този данък?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ръководила съм се от това, което е налично като доказателства по преписката. От имейлите се вижда, че са заявени максимален брой участници в мероприятието, вероятно организаторът да се осигури с това, че могат да дойдат максималния брой туристи, но никой не може да каже колко са дошли, но аз се водя от документите по делото. Вариантът посочен в последните колони е пожелан от жалбоподателя и затова съм направила 10 стотинки на турист.

 

         Юк. Й.: Оспорвам експертизата. Считам, че липсват специални счетоводни знания по въпросите на които вещото лице отговаря. Вещото лице прави ревизия на органа по приходите като тълкува договори и частни документи - въпроси изцяло от компетентността на правораздавателните органи. Оспорвам заключението. Начина по който е процедирал органът по приходите е правилен и законосъобразен. Данъчната основа е определена по чл.122 ДОПК и най-близко се доближава до действителната обстановка. Договорът до „ДК РЕЙЗ” Дания се отнася за 2013 г. и цената по него не може да се отнесе автоматично към 2011-2012 г.

 

         Реплика на адв. К.: Заявяваме, че по делото са налични договорите за 2011-2013 г. и те са реални и изпълними.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В договора за 2011 г. не видях превод, в него няма приложение, в което изрично да е посочена цена, както в договора за 2013г. Цената на услугата наименована „BAR CRAWL  – представлява част от общия туристически пакет и няма отделна цена в пакета услуги и вероятно от това е провокиран въпроса.

 

         Юк. Й.:  Как определяте цената на услугата?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да я определя, взела съм известната цена за 2013г. Органът по приходите, когато е правил изчисленията в акта за 2011г., също не е взел цена 10,00 лв. за 2011 г., а е взета по–ниската цена, която е по-благоприятна.

 

         Адв. К.: Моля да допуснете до разпит водения свидетел. 

 

         Юк. Й.: Възразявам по допускане на свидетел до разпит. Обстоятелствата които ще се установяват с неговите показания не са спорни – не спорим, че между страните има такива договори, но няма осчетоводяване по тези договори. Няма да се изясни нищо по казуса от разпита на този свидетел.

 

         СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

 

         В залата е въведен свидетеля..

         СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Я.П.П. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с  висше образование, несемеен, пълномощник на управителя на „Викинг Инвест” ЕООД и „Кюурърк” ООД, в бизнес отношения с жалбоподателя.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Е ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

         СВИДЕТЕЛЯТ: Обещавам да говоря истината.

 

         На въпросите на адв. К.:

         СВИДЕТЕЛЯТ: От 2008 г. и към настоящия момент работя към „Викинг Инвест” ЕООД и „Кюурърк” ООД .

 

         ВЪПРОС: Във връзка със сключените договори между „Викинг Инвест” ЕООД и жалбоподателя договори за франчайз между 20.05.2011г.  и 08.06.2012г. и между „Кюурърк” ООД и жалбоподателя между 17.06.2013г. какви бяха правата и задълженията на представляваните от Вас дружества във връзка с услугата „BAR CRAWL” ?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  „Слънчев бряг” АД наложи правила и трябваше някой да ни предостави правата за мероприятията. Трябваше да уведомяване жалбоподателя за броя на участниците в мероприятията.

 

         ВЪПРОС: Какви бяха задълженията към жалбоподателя?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  По договора трябваше да заплащаме по 10 стотинки на човек. Изпращахме имейл на посочения от „Топ Травъл” ООД адрес.

 

         Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Й.  КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: „Викинг Инвест” ЕООД и „Кюурърк” ООД притежават ли дискотеки?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Притежават в Слънчев бряг-изток една дискотека. Маршрутът на туристите започваше от тази дискотека. Тази дискотека беше собственост първо на „Викинг Инвест” ЕООД, а в последствие на „Кюурърк” ООД. Турът започваше винаги започваше от дискотека „Ден Гладе Викинг”, бар „Централ”, бар „Амиго” и пак се връщаше на дискотека „Ден Гладе Викинг”. Наш представител ги развеждаше. Примерно Е.П. ги развеждаше през нощта. Развеждаше ги екип от аниматори, който работеше към нас. Назначавали сме над 1000 човека през годините. Никакви документи не сме издавали на туристите. Това е мероприятие с рекламна цел и не даваме билети. Туристите се събират се при нас, броим ги, за да уведомим жалбоподателя.

 

         ВЪПРОС: Какви документи сте издавали с „Топ Травъл”ООД?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Не зная какви документи сме издавали. За документи, които са издавани, следва да се обърнете към счетоводната къща.

 

         ВЪПРОС: Каква е таксата към „Слънчев бряг”АД за преминаване на туристи?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Не зная дали е 40 лв. на 100 човека, или 75 лв., пише го на сайта на фирмата. За документи, които са издавани, следва да се обърнете към счетоводната къща.

 

         Адв. К.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. Й.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства с молба вх. № 6435/07.07.2015 г., както и събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 800,00лв. на 08.07.2015г./

        

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да уважите изцяло жалбата на дружеството срещу процесния ревизионен акт като приемете, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства се установи една фактическа и правна обстановка, даваща основание за отмяна на ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. В случай, че приемете, че същият не е изцяло неправилен и незаконосъобразен, моля, да измените същият като приемете данъчните задължения на дружеството-жалбоподател до размера посочен от вещото лице по изслушаната и приета в настоящото съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза.

         Моля да ни присъдите всички разноски по делото, за което има съответните доказателства. Моля за срок за писмена защита.

 

         Юк. Й.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Заключението на вещото лице е изготвено по зададените въпроси и същото е отговорило вярно, но това се различава от фактическата обстановка изяснена по време на ревизията, която сочи друг брой участници в тази услуга, както и друга цена. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 2503,00 лв. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: