ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1981 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 16:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Европласт Инженеринг Груп“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.П., редовно уведомен, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.В., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Т.Д.Г. против заповед № 2142/10.08.2016 г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е одобрен работен устройствен план за УПИ ІV-868, ІІІ-869 и ІІ-870 в кв. 43 по плана на кв.***, гр. ***, с който се определят с точни мерки разположението, височината и размерите на предвиденото застрояване в УПИ, както и отстоянията между отделните застройки и до регулационни граници, без допуснати намалени отстояния между застройките в УПИ, съгласно червените, сини и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника и на лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, че те трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата.

Представям Ви молба с процесуално искане за спиране и с уточнение на оспорването само досежно заповедта за одобряване на РУП. Съгласно чл. 119, ал. 1 от ЗУТ РУП предполага влязъл в сила ПУП или се изработва едновременно с ПУП-ПРЗ. В случая с две заповеди административният орган одобрява нов          ПУП и одобрява и РУП. Ние обжалваме с една жалба двете заповеди. Двете производства по двата административна акта, които са отделни, се отделя и при Вас идва на доклад заповедта за РУП за втория план, но РУП без ПУП няма, няма и как да има. Затова законът казва, че РУП предполага влязъл в сила ПУП, но без РУП ПУП няма. Във връзка с това считам, че следва този нов ПУП, по  който е изработен РУП, настоящото дело да изчака приключването на административно дело № 1973/2016 г., образувано по повод оспорване на заповед № 2141/10.08.2016 г. Те са в преюдициална зависимост, защото РУП доразвива в параметри ПУП. Поддържам искането по чл. 229, т. 4 ГПК.

Отделно от това, конкретизирам и оспорванията си само досежно РУП. Твърдим, че е нарушена нормата на чл. 113, ал. 1 ЗУТ. Твърдим, че липсва посочено специално основание в заповедта за одобряване на РУП, като липсва конкретизиране по коя от двете хипотези по чл. 113, ал. 2 ЗУТ се изработва РУП, както и нещо, което според нас е много драматично, при допуснато свързано застрояване на сгради на 3 метра отстояние от външната улична регулация точно за този имот се допуска ситуиране на самата улична регулация.

Аз моля да прецените основателността на твърдяната от нас преюдициалност и спрете до произнасяне на Административен съд – Бургас по законосъобразността на ПУП, върху който е изработен оспорения при Вас РУП, защото са два отделни плана, надграждащи един от друг. Ако не уважите това искане, поддържам възражението при основната жалба и сега конкретизирано и ще имам искане и за съдебно-техническа експертиза, за която ще представя въпроси в отделна молба, но те касаят възраженията, направени до сега.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас, както и заповед за оправомощаване на заместник-кмета.

По направените искания от жалбоподателя, предоставям на съда.

АДВОКАТ М.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По направеното искане от жалбоподателя за спиране на производството, считам същото за неоснователно. Разглеждането на заповедта за изменение на ПУП, която е предмет на отделно производство, не касае законосъобразността на настоящата заповед. В хипотезата, в която говори процесуалният представител на жалбоподателя, тогава просто РУП няма да може да се приложи, ако е изменена заповедта за ПУП и ще се наложи изработване на РУП, но това не касае законосъобразността на настоящата заповед, която е предмет на настоящото производство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.: Жалбата е основателна.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме представените до момента писмени документи – административната преписка, представена от ответника, и днес представената заповед за компетентност на органа, издал заповедта.

Като намери, че следва да даде възможност на страните да изразят писмено становището си по искането на адвокат М. за спиране на производството на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК в хода на настоящото дело до приключване с влязло в сила решение на преюдициалното административно дело № 1973/2016 г. по описа на същия съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт и днес представената заповед за компетентност на органа, издал заповедта.

ДАВА възможност на ответника и днес присъстващите заинтересовани страни в 7-дневен срок, считано от днес, и в същия срок за неприсъстващата в днешно съдебно заседание заинтересована страна от датата на съобщаването, да представят по делото в писмен вид становището си относно направеното искане за спиране на производството по делото.

ОБЯВЯВА на страните, че съдът ще се произнесе в закрито заседание по това искане, след като прецени всички становища и приложените по делото доказателства.

ВНАСЯ делото в закрито заседание за произнасяне

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: