ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1980 по описа за 2018 година      

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВОКС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Г., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Регионална здравна инспекция – Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б.П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ-Бургас.

          Административният орган е представил преписката по която е издаден акта. С определение № 1812/30.07.2018 г. по настоящото дело, съдът отхвърли в едната част искането на жалбоподателя за спиране допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на процесната заповед, а в другата му част го остави без разглеждане. По частна жалба на „Вокс Груп“ ООД, с определение № 11959/08.10.2018 г. по административно дело № 11618/2018 г. на ВАС, това определение на настоящия съд беше оставено в сила в отхвърлителната му част и беше отменено в частта, с която искането е оставено без разглеждане, като производството беше върнато за произнасяне по същество.

          АДВ. Г.: Поддържам искането за спиране изпълнението на заповедта така, както е заявено в жалбата и е мотивирано искането за спиране.

          ЮРИСКОНСУЛТ П.: Ние считаме, че определението е правилно и моля съдът да се произнесе по същество относно законосъобразността на заповедта на директора на РЗИ - Бургас.

 

Във връзка с дадените задължителни указания с определение № 11959/08.10.2018г. по административно дело № 11618/2018 г. на ВАС и като взе предвид собствените си мотиви, изложени подробно в определение № 1812/30.07.2018 г., настоящият съдебен състав намира, че искането за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед следва да бъде оставено без уважение във всичките му части, тъй като както ВАС е указал, процесната заповед не разграничава допуснатото предварително изпълнение по съдържането на акта, а разпорежда предварително изпълнение на цялата заповед.

Воден от горните съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Вокс Груп“ ООД, ЕИК-200338484 за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-22-44/09.07.2018 г. на директора на РЗИ-Бургас и в частта й, с която основание чл.31, ал.1, т.2 от ЗЗШОС е спряна дейността в същия обект за времето от 23.00 часа до 07.00 часа.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок  считано от днес пред Върховен административен съд.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          АДВ. Г.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете приложените към нея доказателства.

Във връзка с представената административна преписка, заявявам, че оспорвам истинността на приложения Протокол за контрол на шум в околната среда № К-105Ш/09.07.2018 г., находящ се на лист 41 от делото и Сертификат за контрол № К-105/09.07.2018 г. Оспорвам както достоверността на датите, така и верността на съдържанието в пълния обем. В протокола за контрол на шума е посочено, че измерването е извършено на 08.06.2018 г. в периода от 00.15 ч. до 01.45 часа. Моля да имате предвид, че процесният обект е започнал дейността си на 11.06.2018 г., за което представям извлечение от дневните отчети на касовия апарат. Представям и извлечение от фискалната памет на касовия апарат за 2017 г., за да се види кога е приключила дейността на процесния обект. Наред с това, видно от съдържанието на протокола е наличието на озвучаване от още три обекта, два от които са в непосредствена близост до процесния обект и са открити заведения, поради което няма как да се установи наличието на наднормен шум само от процесния обект „Saxa Beach“. Наред с това, доверителят ми не е присъствал на извършеното измерване, както и не му е връчен препис от представения протокол, като в самото административно производство доверителят ми е правил справки в РЗИ и ако е имало такова измерване, е следвало да му бъде представен протокол. Такова искане е било отправено както при извършване на проверката, за което е съставен протокола на същата дата 07.07.2018 г., така и впоследствие след издаване на предписанието и оспорваната заповед. Липсата на осигурено присъствие на доверителя ми и неуведомяването му считам, че е процесуално нарушение, което е достатъчно за отмяна на оспорената заповед. Също така, считам, че преписката е непълна. Липсват констативните протоколи за последващи проверки, където е установено, че предписанието е изпълнено. Представям тези протоколи с копие за ответната страна.

Поддържаме заявеното в жалбата, че предписанието е изпълнено в момента на неговото издаване на 07.07.2018 г., за което не е имало основание за издаване на процесната заповед, като за установяване на този факт ще ви моля да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел за следващо съдебно заседание, тъй като той е трудово ангажиран.

          ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата изцяло. Във връзка с  оспорването истинността на протокола за извършеното измерване на шум и сертификата, заявявам, ще се ползваме от тях. В тази връзка, моля да ни предоставите възможност да ангажираме гласни и писмени доказателства, в т.ч. разпит на служителя на РЗИ – Бургас, който е участвал в проверката и е извършил измерването на нивото на шум, както и свидетелство за акредитация на лабораторно-изпитвателния комплекс на РЗИ – Бургас, който е издал протокол за контролния шум.

          Представям Заповед № РД-28-160/19.05.2011 г. на министъра на здравеопазването – д-р С.К., с която директорът на РЗИ – Бургас – д-р Г.П.е определен да извършва контрол и да издава заповеди във връзка със ЗЗШОС, както и да издава наказателни постановления по ЗАНН.

          Не възразявам по искането на ответната страна за разпит на свидетел.

          АДВ. Г.: С допълнително писмено становище ще взема отношение и имам съмнение, че законът делегира права в тази част.

 

          С оглед направените изявления от страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТКРИВА производство по оспорване на Сертификат за контрол № К-105/09.07.2018 г. и Протокол за контрол на шум в околната среда № К-105Ш/09.07.2018 г., находящи се на лист 40 и 41 от делото.       

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от страните в днешно съдебно заседание.

          ДОПУСКА до разпит по един свидетел на всяка от страните при условията на довеждане в следващо съдебно заседание за доказване на посочените от тях обстоятелства в днешно съдебно заседание.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните за ангажиране на писмени доказателства, а на жалбоподателя да вземе становище по представената в днешно съдебно заседание Заповед № РД-28-160/19.05.2011 г. на министъра на здравеопазването.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.11.2018 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:57 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: