ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1980 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛАТА Д.Д.К., редовно уведомена, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо, подписано от Директор на НЕЛК – гр. София, вх. № 7488/03.07.2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас документи – експертно решение № 0279/15.03.2018 г. на Д.Д.К.; уведомление преп. № НЕЛК-9617/08.11.2017 г.; известие за доставка № Бс 9617 за ОДБХ – гр. Бургас; известие за доставка № Бс 9617 за Д.К.; известие за доставка № Бс 9617 за ЕТ „ИППМП д-р Тодоров“; документ за доставка № Бс 9617 за РДСП – гр. Бургас; документ за доставка № Бс 9617 за ТП на НОИ – гр.Бургас; документ за доставка № Бс 9617 за Агенция за хора с увреждания – гр.София и документ за доставка № Бс 9617 за ТЕЛК, Първи състав, УМБАЛ – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат като доказателства по делото документите, представени с посоченото писмо.

Заявяваме, че признаваме за факт, който не се нуждае от доказване, че експертно решението № 0279/15.03.2018 г. на НЕЛК не е обжалвано и към момента е влязло в законна сила.

Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от НЕЛК – гр. София с писмо вх. №7488/03.07.2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от НЕЛК – гр. София – експертно решение № 0279/15.03.2018 г. на Д.Д.К.; уведомление преп. № НЕЛК-9617/08.11.2017 г.; известие за доставка № Бс 9617 за ОДБХ – гр. Бургас; известие за доставка № Бс 9617 за Д.К.; известие за доставка № Бс 9617 за ЕТ „ИППМП д-р Тодоров“; документ за доставка № Бс 9617 за РДСП – гр. Бургас; документ за доставка № Бс 9617 за ТП на НОИ – гр.Бургас; документ за доставка № Бс 9617 за Агенция за хора с увреждания – гр. София и документ за доставка № Бс 9617 за ТЕЛК, Първи състав, УМБАЛ – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля жалбата ми да бъде приета като основателна и да постановите решението за изплащане на обезщетение по обжалвания болничен лист.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите без уважение подадената жалба и да потвърдите обжалваното решение на Директора на ТП на НОИ.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: