О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№684                          21.04.2017 година                                               гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и първи април                        две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: М.В.

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 197 по описа за 2017 година, в срока за постановяване на съдебното решение, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против чл.12, ал.1, чл.12, ал.3 и чл.28, ал.1, т.3, предл. второ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен, приета от Общински съвет Руен с решение №285 от протокол № 29/12.10.2010г., (съкр. Наредбата). В протеста се излага становище, че атакуваните разпоредби са незаконосъобразни, тъй като противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила – Закона за общинската собственост (ЗОС).

При проверката за допустимост на оспорването настоящият състав на Административен съд Бургас намери следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са отделни текстове от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен, приета от Общински съвет Руен с решение №285 от протокол № 29/12.10.2010г., а именно нейните чл.12, ал.1, чл.12, ал.3 и чл.28, ал.1, т.3, предл. второ, според които:

Чл. 12 (1) Части от имоти – публична общинска собственост, които могат да се използват самостоятелно, с изключение на обектите подлежащи на концесиониране, могат  да се отдават под наем за срок до пет години при условие, че  наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

Чл. 12 (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, Кметът на Общината сключва договор за наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от пет години. Наемните правоотношения по така сключения договор се прекратяват по реда на ЗЗД, на основанията, посочени в чл.15 от ЗОС и договора, включително при възникването на необходимост имотът да се ползва за нуждите на общинската администрация.

Чл. 28 (1) Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет чрез един от следните способи:

1. чрез провеждане на публичен търг

2. чрез провеждане на  публично оповестен конкурс

3. по друг ред, изрично определен в закона или настоящата наредба за конкретни видове имоти.

В хода на производството с оглед предоставената информация от председателя на Общински съвет Руен и при проверка на интернет-страницата на общинския съвет – http://www.obstinaruen.com/ruen/obschinski-svet/naredbi.php се установява, че на 24.03.2017г. е влязло в сила изменения на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен, прието с решение № 168 по протокол №19/01.03.2017г. на Общински съвет Руен.

С това решение са изменени атакуваните в настоящото производство текстове от нормативния акт, които са придобили следното съдържание:

Чл. 12 (1) Части от имоти – публична общинска собственост, които могат да се използват самостоятелно, с изключение на обектите подлежащи на концесиониране, могат  да се отдават под наем за срок до десет години при условие, че  наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

Чл. 12 (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, Кметът на Общината сключва договор за наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от десет години. Наемните правоотношения по така сключения договор се прекратяват по реда на ЗЗД, на основанията, посочени в чл.15 от ЗОС и договора, включително при възникването на необходимост имотът да се ползва за нуждите на общинската администрация.

Чл. 28 (1) Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет чрез един от следните способи:

1. чрез провеждане на публичен търг

2. чрез провеждане на  публично оповестен конкурс

3. по друг ред, изрично определен в закона.

В откритото съдебно заседание, проведено на 20.04.2017г. прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас заяви, че поддържа протеста по отношение на първия от атакуваните текстове, тъй като нормата на която същия противоречи – чл.14, ал.7 от ЗОС, допуска отдаването по наем не само на части от имоти – публична общинска собственост, но и на целите имоти, но дори след изменението на чл.12, ал.1 от Наредбата, това не е било съобразено от общинския съвет, а е бил променен само срокът на наемните договори с увеличаването му от пет на десет години. Прокурорът поиска в полза на Окръжна прокуратура – Бургас да бъдат присъдени направените разноски – платената държавна такса от 20лв. за обнародване на оспорването в ДВ.

При тези данни съдът намира, че липсва предмет на жалбата, тъй като разпоредбите на чл.12, ал.1, чл.12, ал.3 и чл.28, ал.1, т.3, предл. второ от Наредбата, които бяха предмет на настоящото производство, вече не съществуват в правния мир във вида в която са атакувани с протеста на прокурора. По делото няма данни приетото на заседанието на 01.03.2017г. решение на Общински съвет Руен за изменение на наредбата, да е оспорено от други лица, няма и такива твърдения. Следователно, приетото изменение е влязло в законна сила. Понастоящем процесните за настоящото производство разпоредби не съществуват във вида в който са оспорени. Ето защо оспорването следва да се остави без разглеждане и производството да се прекрати поради липса на предмет. Ако прокурорът счита, че новите разпоредби, приети с изменението по решение № 168 по протокол №19/01.03.2017г. на Общински съвет Руен, или част от тях, отново противоречат на закона, следва да ги атакува по предвидения в закона ред, но същите не могат на бъдат предмет на настоящото оспорване, защото не са били факт към момента на подаването на протеста поставил началото на настоящото съдебно производство.

По отношение на поисканите разноски от оспорващия няма съмнение, че към момента на подаването на протеста – 20.01.2017г. и до влизане в сила на изменените редакции на чл.12, ал.1, чл.12, ал.3 и чл.28, ал.1, т.3, предл. второ от Наредбата  – 24.03.2017г., протестът е бил допустим. Няма съмнение също, че точно извършеното изменение на оспорените текстове от наредбата от ответника по настоящото производство, се е отразило на допустимостта на този протест. Следователно отговорността за разноски следва да бъде понесена от страната причинила това развитие на процеса и при този изход на делото изменението на оспорените разпоредби следва да бъде приравнено на оттеглянето акта по смисъла на чл.143, ал.2 от АПК. По делото са представени доказателства за внесена такса за обнародване на оспорването в размер на 20 лева, които следва да се присъдят в полза на вносителя Окръжна прокуратура – Бургас.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1, вр. чл.196 от АПК, Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против чл.12, ал.1, чл.12, ал.3 и чл.28, ал.1, т.3, предл. второ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен, приета от Общински съвет Руен с решение №285 от протокол № 29/12.10.2010г., в редакцията от преди изменението им с решение № 168 по протокол №19/01.03.2017г. на Общински съвет Руен

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 197/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОСЪЖДА Община Руен да заплати на Окръжна прокуратура – Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 лева.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

 

 

                            2.