РЕШЕНИЕ  № 400

 

11.03.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  В.П.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  197 по описа за 2016   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителя Регионална Дирекция гр. Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ № 16 против Решение № 219/21.12.2015 г. постановено по НАХД № 439/2015 г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено Наказателно постановление № 36530/20.04.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите (КЗП), с което на „Адена Трейд“ ЕООД за нарушение на чл. 127, ал. 3 и на основание чл. 233, ал. 2 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. В касационната жалба са изложени доводи, че решението е незаконосъобразно, неправилно и неоснователно. Твърди се, че решението страда от пороци, постановено е в нарушение на закона и при съществени процесуални нарушения. Посочва се, че е постановено при непълнота на доказателствата. Счита, че нарушителят е бил запознат с всички съществени факти от значение за реализиране правото му на защита. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на  НП.

Ответникът по касационната жалба „Адена Трейд“ ЕООД, в съдебно заседание се представлява от управителя, който оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Айтос е образувано по жалба на „Адена Трейд“ ЕООД против Наказателно постановление № 36530/20.04.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите. За да постанови обжалваното решение,  РС - Айтос е приел, че при издаване на НП са спазени всички срокове и процедури по ЗАНН. Обосновал е извода, че АНО неправилно е насочил проверката си към търговски обект, в който логично не е вписана в регистъра процесната рекламацията. Приел е, че посоченото място на извършване на нарушението не кореспондира с фактите по делото и е от естество да ограничи правото на защита на нарушителя. При тези мотиви първоинстанционният съд е отменил процесното наказателно постановление.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Съдът не споделя заявеното в касационната жалба твърдение, съгласно което, оспореният съдебен акт на РС Айтос е незаконосъобразен, неправилен и неоснователен.

Правилно РС Айтос е приел, че не е доказано извършването на административно нарушение от страна на жалбоподателя. Разпоредбата на  чл. 127, ал. 3 от ЗЗП предвижда задължение за търговеца при предявяване на рекламацията да я опише в регистъра за рекламации. Видно от доказателствата по делото търговецът има два търговски обекта в гр. Айтос – на ул. „Цар Освободител“ № 26 и на ул. „Ген. Гурко“. Проверяващите са извършили проверка само на единия търговски обект за наличие на регистър на рекламациите, като не са проверили и другия. От свидетелските показания става ясно, че телевизорът, обект на рекламация, е бил отнесен в търговския обект, който проверяващите на КЗП не са посетили. АНО не е доказал по несъмнен начин извършеното от дружеството нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, както и това къде точно е извършено това нарушение. Посоченото място на извършване на нарушението не кореспондира с фактите по делото, поради което е нарушено правото на защита на нарушителя.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд, с което е отменено процесното НП, за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219/21.12.2015 г. постановено по НАХД № 439/2015 г. по описа на Районен съд – Айтос.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: