Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 522           Година 18.03.2015             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                         

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                   2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 197 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Сигма - 03“ ООД, гр.Бургас с ЕИК 102836123 представлявано от управителя Я. П. П. против решение № 2056/18.12.2014г. постановено по н.а.х.д. № 4817 по описа за 2014г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно. Не споделя мотивите на съда довели до потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като твърди, че неправилно е определен субекта на административнонаказателна отговорност. Посочва, че акта за установяване на административно нарушение е съставен на физическо лице, в  качеството му на ползвател на МПС, а наказателното постановление е издадено против юридическото лице, на което същия е управител. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът - Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 5160/2013/14.01.2014г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и на основание чл.315, ал.1, т.2 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние, тъй като на посочената дата и място Я. П. е установен да управлява лек автомобил "Фолксваген", без сключена застраховка гражданска отговорност. Възраженията за неправомерно ангажиране отговорността на дружеството са намерени от съда за неоснователни и казуистични, като е посочено, че правилно на П. е съставен акт за установяване на административно нарушение в качеството му на водач, а с наказателното постановление е ангажирана отговорността на дружеството, чиято собственост е лекия автомобил.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Неправилно първоинстанционния съд е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, като изводите за правомерно ангажиране отговорността на дружеството – касатор не се споделят от настоящия съдебен  състав.

На Я. П. П., в качеството му на водач/ползвател е съставен АУАН №5160/29.12.2013г. за това, че на същата дата е установен в гр.Бургас по ул.„Одрин“ да управлява лек автомобил, собственост на „Сигма - 03“ ООД, за който автомобил няма сключена застраховка гражданска отговорност. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл.315 от КЗ. Актът е подписан без възражения от лицето и въз основа на него на 14.01.2014г. е издадено наказателно постановление №5160/2013г. с което за нарушение по чл.259, ал.1, т.1, вр.чл.249, т.1 от КЗ и на основание чл.315, ал.1, т.2 от КЗ на „Сигма - 03“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.315, ал.1, т.2 от КЗ лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със: 1.  глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице; 2. имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. - за юридическо лице.

Видно от посочените разпоредби, законодателя е предвидил възможност за самостоятелно ангажиране на административнонаказателната отговорност, както на собственика така и на водача на лек автомобил, за който няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

  Неправилно с наказателното постановление е ангажирана отговорността на собственика на автомобила – „Сигма-03“ ООД, въпреки че акта за установяване на административно нарушение е съставен срещу водача на автомобила – Я. П. Обстоятелството, че водачът е съдружник в „Сигма 03“ ООД не го прави собственик на автомобила и това несъответствие не е от категорията на тези, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН.

След като с АУАН е предявено обвинение против лицето Я.П.наказателното постановление е следвало да се издаде против него, а ако наказващият орган е констатирал обстоятелствата обосноваващи ангажирането на отговорността на дружеството-собственик на автомобила е следвало да състави нов акт против него и едва тогава да издаден наказателно постановление. В случая деянието, за което е санкционирано дружеството, не е установено от контролните органи при извършената проверка и наказателното постановление се явява издадено за административно нарушение за което не е съставен АУАН, което е недопустимо.

С оглед на изложеното, постановеното решение от Районен съд гр.Бургас, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2056/18.12.2014г. постановено по н.а.х.д. № 4817 по описа за 2014г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5160/2013 издадено на 14.01.2014г. от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

 

                           2.