ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 08.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­       ХІІ административен  състав       

 

На осми април                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                   

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 197 по описа за    2009 година.                                                         

          На именното повикване в  16.30   часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Н., редовно призован,  явява се лично и с адв. Ш. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ временно изпълняващ длъжността директор на ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован,  представлява се от юрисконсулт  В., с пълномонщо от днес.

        

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв.: Поддържам жалбата. Водим един свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит във връзка установяване на обстоятелството, че на доверителя ми му се налага да пътува във връзка служебните му ангажименти в чужбина.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Възразявам срещу искането за допускане на гласни доказателства. Обстоятелствата, които искат да се установят сьс свидетелските показания, нямат отношение към изясняване на фактическата обстановка по делото. Това дали жалбоподателят ще пътува или не в чужбина няма отношение към предпоставките за налагане на административната мярка.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит водения от адв. Ш., свидетел.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Т.П.И.- 46 години

 

Българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

ОБЕЩА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Познавам С. от много години. Аз съм собственик на „Термо Комерс Монтажи” ЕООД и управител. С. работи при мен. Беше монтажник и го преквалифицирахме на шофьор. С. в момента работи при мен като шофьор. Назначихме го като шофьор, като не знаехме, че има ограничителна мярка, а се  налага да  пътува в чужбина. С. има  момченце, за което се грижи сам, тъй като съпругата му е в Испания.

 

СТРАНИТЕ : Нямаме други въпроси към свидетеля. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Ш.: Моля да постановите решение, с което с което отмените наложената административна мярка със Заповед №З-212 от 16.01.2009 година на ВНД  от ОД на МВР – гр. Бургас. Заповедта е незаконосъобразна, неправилна и издадена при неспазване на нормативните актове.  В обжалваната заповед липсва наименованието на органа, който я е издал, адресат, както и други изисквания, т. е. същата не е издадена в законоизискуемата форма. Съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗБДС, за лицата осъдени за умишлено престъпление от общ характер, но реабилитирани, може да се наложи такава административна мярка, но не е задължителна. Предвид това, сме представили трудов договор, от който е видно, че на доверителя ми предвид служебните му ангажименти, се налага излизане извън границите на страната. Той е единствен родител,  който се грижи за детето си, видно от свидетелските показания, дадени днес, и тази ограничителна мярка би нарушила по всякакъв начин неговите права. Предвид изложеното обжалваната от нас заповед се  явява необоснована и недоказана.  В обжалваната заповед липсват мотиви, които да обосновата налагането на принудителната административна мярка.

 

ЮРИСКОНУСЛТ В.: Моля да оставите без уважение жалбата и постановите решение, с което я отхвърлите като неоснователна и недоказана. От представената Заповед рег. № Із-1003/17.08.2008 година на министъра на вътрешните работи е ведно, че административният орган е издал обжалваната заповед, като е действал в кръга на предостовените му от закона правомощия. Тази заповед е издадена  при спазване на процедурата. Жалбоподателят е уведомен в срок за започналата  административна процедура, като му е указан и срокът, в който да представи възражения и  доказателства за реабилитация. Възражения и доказателства от страна на жалбоподателя не са  представени в законоопределения срок.  Спазена е процедурата по издаване на обжалваната заповед,  тъй като са налице предпоставките от ЗБДС, където се предоставя такава възможост да се наложи тази административна мярка при условие, че е налице осъждане за умишлено престъпление от общ характер и няма данни за реабилитация. От справката за съдимост приложена по делото е  видно, че са налице тези основания и реабилитация, няма. Административният орган действа оперативно самостоятелно и предвид изложените разпоредби е преценил и издал обжалваната заповед. Съдът може в случая само да упражнява контрол дали е законосъобразен издаденият акт, но волята на административния орган да наложи тази мярка, при наличие на доказателства и право на избор дали да я наложи или не, не подлежи на съдебен контрол. Налице е осъждане за умишлено престъпление от общ характер и органът е преценил, че следва да се наложи тази мярка, която  е предвидена в закона. Моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите обжалвания административент акт като правилен и законосъобразен.

 

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: