ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1979 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Д.К., редовно уведомена, се явява лично.

За ответника - директор на ТП НОИ Бургас,  редовно уведомен, се явява юк. П., с представено по делото пълномощно.

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                               

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

жалбоподателят: Представям и моля да приемете експертно решение от НЕЛК София, с което се потвърждава първоначалния болничен лист с № Е20140446712, цитиран в разпореждането на нои Бургас. В разпореждането на нои Бургас е постановено, че не може да бъде изплатен въпросния болничен лист, поради това, че няма решение за първоначалния. Първоначалният болничен лист със сигнатура Е20140446712 не е потвърден, в резултат на което аз приложих в административната преписка доказателства че съм подала жалба. Тя беше загубена, аз се позовах на прокурорската преписка, която също съм приложила по делото и затова толкова късно започна цялото обжалване. В резултат на решението на телк, с което е отменен въпросния първоначален болничен лист аз съм обжалвала същото пред нелк, за което бях на преглед. Нося Ви експертното решение. Други доказателства няма да соча.

юк. П.: Моля да се приеме представеното доказателство от жалбоподателката. Искам да обърна внимание, че решението на НЕЛК е получено от нея на 26.05.2018 г. и не е влязло в сила. Все пак то е обжалваемо пред съответния Административен съд и  подлежи на връчване на доста страни по реда на Закона за здравето.

Съдът намира, че следва да изиска от нелк  София да представи, надлежно заверено експертно решение № 0279 от 15.03.2018 г., с което е отменено решение на телк Бургас и е потвърден болничен лист № Е20140446712, издаден на Д.Д.К., с отбелязване, че същото е влязло в законна сила, поради което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представеното в днешно съдебно заседание експертно решение № 0279 от 15.03.2018 г. на НЕЛК София.

Задължава нелк  София да представи, надлежно заверено, експертно решение № 0279 от 15.03.2018 г., с което е отменено решение на телк Бургас и е потвърден болничен лист № Е20140446712, издаден на Д.Д.К., с отбелязване, че същото е влязло в законна сила, в 14-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.07.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: