ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 1979 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:20 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 13:22 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призован, явява се лично.

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на д-р Д.Д.К. против Решение № 1040-02-69/26.06.2017 г., издадено от директора на ТП на НОИ – гр. Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № О-02-999-00-0000338043/26.05.2017 г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл. 40, ал. 3 от КСО и чл. 47, ал. 1 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № Е20166732995 за временна неработоспособност поради общо заболяване.

В изпълнение на Разпореждане на съда № 5524/02.08.2017 г., с писмо вх. № 9277/31.08.2017 г. по делото е постъпило заверено копие на административната преписка.

С определение № 1914/07.09.2017 г., съдът е указал на оспорващия, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 11729/06.11.2017 г. по делото е постъпило копие на жалба до НЕЛК – гр. София срещу Експертно решение № 2536/25.10.2017 г. на ТЕЛК към УМБАЛ гр. Бургас, изпратена и чрез РКМЕ – Бургас, както и приложенията към същата.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам изцяло подадената от мен жалба, като моля да приемете допълненията към нея, които съм входирала в Административен съд - Бургас за обжалване на първоначалния болничен лист, неговото анулиране, което се явява причина за издаване на разпореждането на НОИ. Считам, че е налице възможност да се изчака период, в който НЕЛК ще се произнесе.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Оспорвам жалбата Нямам възражение по докладва и  разпределената доказателствена тежест.

Запознала съм се с представените доказателства от г-жа К.. Моля, делото да бъде спряно по съгласие на страните.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Моля да бъде спряно производството по делото по съгласие на страните.

 

 

 

 

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Моля, делото да бъде спряно по съгласие на страните.

 

Съдът по доказателствата

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с Определение № 1914/07.09.2017 г. документи, като доказателства по делото.

 

Във връзка със заявеното изрично съгласие от двете страни, съдът приема, че са налице предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 1979/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас по съгласие на страните.

УВЕДОМЯВА страните, че ако в шестмесечен срок от влизане в сила на определението за спиране на производството по настоящото производство, никоя от страните не поиска възобновяването му, делото ще бъде прекратено служебно от съда.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Моля, всички съобщения да бъдат изпращани на адреса, на който съм призована за днешно съдебно заседание.

 

На основание чл. 41, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, съдът уведомява оспорващият К., че е длъжна да уведоми съда за новия адрес в случай, че настъпи такава промяна, както и че при неизпълнение на това указание, всички съобщения ще се прилагат по делото и ще се считат за връчени.

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание не по-късно от 01.06.2018 г. или при постъпване на молба за възобновяване.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: