ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1978 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Д.К. се явява лично.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява юрисконсулт Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложени към него доказателства по опис, в изпълнение на протоколното определение от предходното съдебно заседание.

 

Жалбоподателката К.: Да се приемат тези доказателства. Моля да приемете и договор за направени адвокатски разноски, както и молба от упълномощения ми представител, други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ч.: Да се приемат доказателствата. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че представените от Национална експертна лекарска комисия писмени доказателства са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмото с изх. № І-2218/25.06.2018 г. от Националната експертна лекарска комисия.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Жалбоподателката К.: Моля да бъде отменено разпореждането на директора на ТП на НОИ.

Юрисконсулт Ч.: Подадената жалба моля да оставите без уважение. Моля да потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: