О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер     1870          06.08.2018 Година        град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на шести август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 1978 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Св. Влад ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, в.с. Влад с ЕИК *** и законен представител Д. И. против Решение №6Г от 29.05.2018г. на Директора на ТД на НАП Бургас.

С устно разпореждане на съда е изискана служебна информация за предмета, страните и хода на адм. дело № 1762/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

От представената справка, както и от приложеното адм. дело №1762/2018г. Съдът констатира служебно наличието на друго, по-рано образувано дело с идентичен предмет и страни, а именно по жалба на Св. Влад ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, в.с. Влад с ЕИК **** и законен представител Д. И. против Решение №6Г от 29.05.2018г. на Директора на ТД на НАП Бургас.

Предвид изложеното и установените по делото обстоятелства става ясно, че са налице предпоставките на чл.159, т.7 АПК, явяващи се основание за прекратяване на настоящото производство. Касае се за наличе на по-рано образувано дело със същия предмет между същите страни – адм. дело № 1762 от 2018г. по описа на Адм. съд Бургас. Поради изложеното, производството по настоящото административно дело следва да бъде прекратено.

 

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1978 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на настоящия съдебен акт, преписката по делото да се докладва на съдията-докладчик по адм.д. №1762 по описа на Административен съд Бургас за 2018г. с оглед преценка за приобщаването й към последното.

 

СЪДИЯ: