ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1978 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Д.К. се явява лично.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява юрисконсулт Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Жалбоподателят К.: Дългоочакваното експертно решение на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) го получих вчера. Моля да приемете копие от това решение като доказателство по делото. Нося копие и за ответната страна. 

Юрисконсулт Ч.: Нямам възражения да бъде прието представеното решение да НЕЛК като доказателство. Обръщам внимание само, че същото не е влязло в законна сила и най-вероятно не е връчено на останалите заинтересовани страни.

Жалбоподателят К.: Вече съм представила останалите доказателства. Искам съдът ако може да даде указания на НЕЛК да удостовери кога е връчено това решение на другите страни, решението е от 15.03.2018г., и дали е решението е влязло в законна сила.

Юрисконсулт Ч.: Представили сме писмени доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че представеното от жалбоподателката експертно решение № 0279 от заседание 047 от 15.03.2018г. на Националната експертна лекарска комисия е относимо към предмета на спора и счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА експертно решение № 0279 от заседание 047 от 15.03.2018г. на Националната експертна лекарска комисия.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от жалбоподателката искане и като взе предвид, че по делото не са налице данни за влизане в сила на експертното решение, издадено от Националната експертна лекарска комисия на 15.03.2018 г.,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Националната експертна лекарска комисия да представи в срок до следващото съдебно заседание справка относно датата на връчване на експертно решение № 0279 от заседание 047 от 15.03.2018 г. на заинтересованите страни, както и данни относно влизане в сила на същото решение.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: