ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1978 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Д.К. се явява лично.

За ответника директор на ТП на НОИ Бургас се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.Д.К. против решение № 1040-02-64/20.06.2017г. издадено от директора на ТП на НОИ, с което е потвърдено разпореждане № О-02-999-00-0000313629/26.04.2017г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ Бургас, с което на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист №Е20166908964.

По делото е постъпила административната преписка.

С нарочна молба от 06.11.2017г. са представени и допълнителни доказателства от жалбоподателя.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Жалбоподателката К.: Поддържам жалбата така, както съм я подала с допълнението. Искам да заявя, че най-после е отпочната процедура по обжалване на първичния болничен лист. Подала съм жалба до НЕЛК. Други доказателства ще представя допълнително, когато излезе решението на НЕЛК. Жалбата по първия болничен не е администрирана и след като получих много писма от РЗИ, ме извикаха по първичния болничен от 2016г., който стана причина за отмяна на останалите болнични листове. Останалите болнични бяха обжалвани от работодателя.

Юрисконсулт Ч.: Става въпрос за първия болничен лист на г-жа К. и това обжалване пред НЕЛК е от значение и за настоящия спор. Плащането на процесния болничен е обусловено от първия болничен лист, който се обжалва пред НЕЛК.

Жалбоподателката К.: Моля да бъде спряно делото по взаимно съгласие, с оглед произнасяне на НЕЛК по първоначалния болничен лист.

Юрисконсулт Ч.: Считаме, че делото следва да бъде спряно по общо съгласие на страните до произнасяне с решение на НЕЛК.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните съгласие за спиране на производството, намира, че са налице предпоставките на чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 1978/2017 по общо съгласие на страните.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: