ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1978 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е. П. К., редовно призована, се явява лично.

Жалбоподателят М.Г.И., редовно призован, не се явява.

Ответникът - кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-01-627/20.08.2014г. на кмета на Община Царево, с която е заповядано да бъде премахнат строеж „Отвор в стоманобетонова плоча на терасата на първия етаж в сграда с идентификатор 48619.505.218.1 – апартамент №1“ и възстановено първоначално състояние на стоманобетоновата плоча на терасата на първия етаж в жилищна сграда с идентификатор 48619.505.218.1 – апартамент №1, находящ се в ПИ 48619.505.218 по КК на гр. Царево (УПИ VІІІ-2371, кв. 100 по ПУП на гр. Царево), с административен адрес гр. ***, собственост на жалбоподателите, като е определен срок за доброволно изпълнение на настоящата заповед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К. – Поддържам жалбата. Не разбирам какви доказателства трябва да бъдат събрани допълнително, за първи път се явявам пред съд и ми е малко притеснено, но мога само да кажа, че оспорвам заповедта на кмета. Нямам какво да представям, искам да кажа на съда, че това е един отвор за проветряване от незаконно изградено мазе под моята тераса, което е изкопано от г-н Д. С него имахме спор за това пред съда в гр. Царево, че той не попитайки ме, е изкопал мазе под моята тераса. И той, г-н Д, е инициирал цялата процедура пред кмета и няма заключение на вещото лице, няма нищо такова като експертиза и как са проверили, как са влезли в мое отсъствие в дома ми, не знам как е направено всичко това.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

 

Съдът счита, че за установяване на наведените в жалбата твърдения, според които процесния отвор не е строеж по смисъла на т.38 от §5 от ПР на ЗУТ, а представлява вътрешно преустройство на по смисъла на чл.151 от ЗУТ, за което не се изисква разрешение за строеж, следва посредством знанията на специалист в областта на строителството да се установи дали чрез реализирането на процесния отвор се засяга по какъвто и да е начин конструкцията на сградата, както и дали отворът променя натоварването (носимоспособността на плочата). По изложените съображения и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място и навсякъде където е необходимо, да даде заключение по следните въпроси:

-Отворът, предмет на обжалваната заповед засяга ли конструкцията на сградата така, че самото му осъществяване да не може да се възприеме като вътрешно преустройство;

-Реализирането на отвора променя ли натоварването (носимоспособността на плочата);

-С какви цели е извършена тази промяна в плочата на балкона на апартамент №1 и реализират ли се тези цели чрез извършването на този отвор.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими от двамата жалбоподатели солидарно, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г. от 11.40, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: