ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1977 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.Д.К., редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        - „Порт флот Бургас ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв. В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-121/04.09.2014г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е отменено Разпореждане №3/24.07.2014г. на длъжностно лице при ТП на НОИ-Бургас, с което злополуката станала на 01.01.2014г. с Н.С.К., ЕГН-**********, е приета за трудова.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадено оспореното решение.

На 16.10.2014г. е постъпил писмен отговор от заинтересованата страна, с което се иска потвърждаване на оспорения акт.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорваме подадената жалба. Представили сме административната преписка, която моля да се приеме. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. В.: Оспорвам подадената жалба. Поддържам представения писмен отговор. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства, приложени към административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да оставите подадената жалба без уважение. Считам, че от представените по делото писмени доказателства се установява липсата на зависимост на изпълнителни функции и увреждането, тъй като по време на самата злополука Нейчо Караманов не е извършвал трудови функции и такива не са му възлагани, не е бил в работно време и няма доказателства за извършване на работа в интерес на предприятието, поради което не е налице хипотезата на чл. 55, ал. 1 от КСО.

АДВ. В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата. В административното производство е изяснена всестранно и обективно фактическата обстановка при настъпване на увреждането и решаващият орган правилно е приел, че не са налице елементите на фактическия състав на чл. 55, ал. 1 от КСО, както и тези, при чл. 55, ал. 2 от КСО. В този смисъл Ви моля да прецените, че обжалваният пред Вас акт е правилен и законосъобразен и като такъв, моля да го оставите в сила и оставите жалбата без уважение.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: