Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      2014                                 08.11.2018 година                         гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1976 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Комисията за регулиране на съобщенията, представлявана от пълномощника С.Х., против решение № 680 от 28.05.2018 г. по НАХ дело № 1573/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Не е заявено становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 31/19.02.2018 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на основание чл. 334г, ал.2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е наложена на „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК 131468980 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2015/22/ЕО. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че между „Мобилтел“ ЕАД (сега „А1 България“ ЕАД) и лицето Спаска Б. е бил сключен на 08.02.2017 г. договор за предоставяне на услуги, вкл. услугата мобилен достъп до интернет. По повод депозирана от последната жалба относно качеството на услугата, предоставяна от мобилния оператор, е била извършена проверка от служител на КРС. След запознаване със съдържанието на сключения с Б. договор от 08.02.2017 г., контролният орган е счел, че същият не е съобразен с изискванията на чл.4, параграф 1, алинея първа, буква „б” от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. Срещу „Мобилтел“ ЕАД е бил съставен АУАН за нарушение по чл. 334г, ал.2 от ЗЕС, въз основа на който е било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно чл.4, пар. 1, алинея първа, буква „б” от Регламент (ЕС) 2015/2120 доставчиците на услуги за достъп до интернет осигуряват във всеки договор, който включва услуги за достъп до интернет, ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може на практика да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги. Неизпълнението на това изискване съставлява административно нарушение по чл. 334г, ал.2 от ЗЕС.

От съдържанието на цитираните норми е видно, че за съставомерността на деянието е необходимо от обективна страна неизпълнение от доставчика на услугата на задължението да осигури в договора обяснение за начина, по който ограничаването на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може на практика да се отрази върху услугата. По мнение на настоящия съдебен състав това задължение в случая е изпълнено. Както е посочил и наказващият орган, в Приложение № 1 „Условия за ползване на ценови пакети за пренос на данни Мтел мобилен интернет“ към сключения между „Мобилтел“ ЕАД и Б. договор е предвидено намаляване скоростта на интернет връзката до 64 Kbps, след изразходване трафика на максимална скорост, както и възможност Мобилтел да въведе допълнително ограничение на скоростта в случай че бъде надвишено разумното потребление, превишаващо с 30 или повече % включените МВ на максимално достижима скорост. Изложеното сочи отсъствие на елементите от обективната страна на административното нарушение, за което търговското дружество е санкционирано.

Наред с горното съдът счита, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В наказателното постановление липсват констатации за конкретни недостатъци на сключения договор. В него е възпроизведена приложимата правна норма, но с това изискванията на ЗАНН относно съдържанието на НП не са изпълнени. Съобразно нормата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, описанието на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, следва да се съдържат в наказателното постановление. В случая нарушението, за което е санкционирано търговското дружество, не е надлежно индивидуализирано. Доколкото не са изложени конкретни обстоятелства, относими към съставомерни признаци на нарушението, а е формиран единствено крайния извод за неизпълнение на изискванията, съдът приема, че нарушението е съществено, тъй като ограничава в значителна степен правото на санкционираното лице да узнае обвинението и не му позволява да упражни ефективно правото си на защита, а и не позволява и на съда, който е обвързан от фактическите и правните рамки на обвинението, очертани с наказателното постановление, да постанови обоснован и стабилен съдебен акт. Нарушението не може да бъде отстранено в съдебното производство, поради което, с оглед констатираната незаконосъобразност, наказателното постановление подлежи на отмяна. Като е стигнал до този извод, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 680 от 28.05.2018 г. по НАХ дело № 1573/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.