ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1976 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЗДРАВЕЦ“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК

С.В.А. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На стр. 2 от заключението,  най-долу, и на следваща страница, вещото лице е записало, че при постъпване на стоките по фактурите, предмет на спора, същите са осчетоводени по кредит сметка 401. Искам да попитам установило ли е вещото лице на коя дата е извършено заприхождаването на стоките, тоест кога е поета тази счетоводна операция, посочена от Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Срещу счетоводните записи в сметка 304 са посочени номерата и датите на фактурите.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Установило ли е вещото лице въз основа на какъв първичен документ тези стоки са изписани като продадени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какъв метод според Вас е използвало задълженото лице при отписване на стоките според счетоводните стандарти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да кажа какъв метод е използвало, тъй като при дружеството липсва аналитична отчетност, по която да може да се съди за приложения метод.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Казвате, че според Вас е логично  и може да се твърди, че  тези доставки са използвани за облагаеми доставки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Доколкото цялото количество на закупените стоки е изписано и няма констатации, че има неотчетени приходи, правя извода, че тези стоки точно, и други разбира се, участват в последваща облагаема доставка

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо председател, моля да допуснете спиране на предварителното изпълнение на Ревизионен акт  №Р-02000216007862-091-001/02.05.2017 г., издаден на доверителя ми „Здравец“ ООД. Има постановление за наложени обезпечителни мерки на лек автомобил, който е собственост на дружеството.

Като доказателства прилагам талона на автомобила; удостоверение, удостоверяващо застрахователна стойност, както и копие от постановлението за наложената обезпечителна мярка от публичен изпълнител при ТД на НАП.

Моля да спрете изпълнението на оспорения ревизионен акт до влизане в сила на решението по спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Ако са налице условията на ДОПК за налагане на обезпечение в размер на главниците и лихвите на акта до настоящия момент, не възразявам да бъде спряно изпълнението на ревизионния акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като компетентно и добросъвестно изготвено заключението на вещото лице С.А. и да определи възнаграждение за положения труд.

Следва да бъдат приети като доказателства по делото документите, представени от адвокат М. в днешно съдебно заседание.

Съдът намира, че са налице предпоставките за спиране изпълнението на ревизионния акт, тъй като са налични доказателства, че определените с него задължения са обезпечени, като е наложен запор върху моторно превозно средство с влязло в сила постановление на публичен изпълнител, което превозно средство е със застрахователна стойност в размер на 49 990 лева.

С обжалвания ревизионен акт са установени задължения за данък добавена стойност в размер общо на 12 773,26 лв., от които 11 879,84 лв.  главница и 893,42 лв. лихви.

Съгласно чл.157, ал.3, изр.1 от ДОПК, към искането за спиране се прилагат доказателства за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. Процесуалният представител на жалбоподателят представя в с.з. постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, на основание чл.195, ал.1-3 от ДОПК с изх.№ С170002-022-002452/02.05.2017г. изд. от публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, с което е наложен запор върху следното МПС, собственост на жалбоподателя: лек автомобил марка LAND ROVER, модел Freelander, рег.№ А 7722 МХ. Според представено удостоверение №009060205, застрахователната стойност на автомобила е 49 990 лв.

Общият размер на задължението, установено с обжалвания пред съда РА, в това число и размера на лихвите върху определените с РА главници е 12 773,26 лв. Общата стойност на активите, върху които са наложени обезпечения по застрахователна стойност, е в размер на 49 990 лв. При преценка размера на задължението, като сбор от главница и лихви, изчислени до посочената в РА дата, както и размера на стойността на наложените обезпечения, съгласно чл.195, ал.6, пр.2 от ДОПК, съдът счита, че наложеното обезпечение покрива определените с РА задължения, които се обжалват, съгласно чл.157, ал.2, пр.2 от ДОПК.

По изложените съображения и на основание чл.157 от ДОПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения по делото депозит.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от адвокат М. в днешно съдебно заседание заверени копия от документи – Свидетелство за регистрация Част І на лек автомобил „Ланд Ровер Фрилендър“ с рег. № А7722МХ; удостоверение № 009060205 за застрахователна стойност на МПС и постановление за налагане на обезпечителни мерки, подписано от публичен изпълнител Н.И..

 

СПИРА предварителното изпълнение на Ревизионен акт № Р-02000216007862-091-001/02.05.2017г., издаден на „Здравец“ ООД от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходи – ръководител на ревизията при ТД на НАП – гр. Бургас.

Определението в тази част подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховен административен съд, считано от днес.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.:  Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Моля в тази насока да вземете предвид подробните съображения, които сме изложили в жалбата. Считам, че в хода на съдебното дирене са събрани достатъчно доказателства, които по безспорен начин доказват наличието на облагаеми доставки като една от предпоставките за ползване на правото на данъчен кредит.

В случай, че уважите жалбата, Ви моля да присъдите в тежест на администрацията по приходите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни мотиви са изложени в решението на Директора на Дирекция ОДОП и в ревизионния доклад. Считам експертизата за неотносима към предмета на спора, която въпреки всичко потвърждава, че лицето няма аналитична отчетност и не може да бъде направен извод на база само логични разсъждения.

Моля за присъждане на разноски в размер на 913 лева.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: