ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1976 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗДРАВЕЦ“ ООД, редовно призован, явява се адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

Освен искането за експертиза, други доказателствени искания нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства, както и в днешно съдебно заседание представям доказателства относно компетентността на органите, издали актове в хода на ревизионното производство.

По отношение на искането за експертиза, считам така зададените въпроси за неотносими към предмета на спора и в този смисъл предоставям на съда.

Считам, че отговорът на въпрос № 1 така, както е формулиран в нарочна молба по делото (л. 9) е неотносим към спора, тъй като обстоятелството, че фактурите, издадени от „КОНКУРЕНТ 2004“ ЕООД са осчетоводени от жалбоподателя в съответствие с изискванията на ЗДДС и ЗСч не е спорно.

По отношение на другите два въпроса, считам същите за неотносими.

АДВОКАТ М.: След като ответникът не оспорва, че доверителят ми е осчетоводил процесните фактури съобразно изискванията на закона, моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, която да отговори само на въпроси № 2 и № 3, формулирани в депозираната по делото молба (л. 9).

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание удостоверяващи компетентността на органите, издали актове в хода на ревизионното производство.

Намира за основателно и искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпрос № 2 и № 3, формулирани в молба, намираща се на л. 9 от делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание, удостоверяващи компетентността на органите, издали актове в хода на ревизионното производство.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроси № 2 и № 3, формулирани в молба, намираща се на л. 9 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице, в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: