ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на  двадесет и пети  октомври                  две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1975 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.Н.Р., редовно призован, се явява лично и с адвокат К.К., с пълномощно по делото на л.6.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Правя искане за встъпване като страна в процеса на Окръжна прокуратура Бургас на основание чл.159, ал.1 предл. 2 от ДОПК,  поради наличие на важен държавен и обеществен интерес.

 

АДВОКАТ К. и ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразяваме да се конституира като страна в процеса Окръжна прокуратура Бургас.

 

Съдът, предвид направеното изявление на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, становището на страните и на основание чл.159, ал.1, предл.2 от ДОПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството по настоящото дело Окръжна прокуратура Бургас, като за Окръжна прокуратура Бургас се явява

прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на Г.Н.Р. против решение № 156/05.07.2017г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Бургас, с което е потвърден ревизионен акт №02000216005949-091-001/20.04.2017г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

 На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата. Да се приемат приложените към нея писмени доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Представям договор за правна защита и съдействие и  опис на разноските. Моля да приключите съдебното дирене. Ще се ползваме  само от доказателствата, които са по делото, тъй като считам, че казусът е чисто правен и  не се налага от фактическа страна да се представят някакви допълнителни факти и доказателства, както и да се назначават експертизи.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се прикилючи събирането на доказателствата. Да се приеме административната преписка. Представям писмо от Борика изх.№785/05.09.2017г., ведно с поясние към него и разпечатки на електронните подписи на органите издали РД, РА, ЗВР.

 ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

  АДВОКАТ К.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответника.

  По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт М. писмо от Борика изх.№785/05.09.2017г., ведно с поясние към него и разпечатки на електронните подписи на органите издали РД, РА, ЗВР.

 

  СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Същата е доста подробна и поддържам всички изложени фактически,  правни основания и доводи. Искам още веднъж да маркирам. На първо място огранът по приходите е приложил неправилно закона по чл.19, ал.1 от ДОПК, тъй като в случая липсват изискуемите по този фактически състав признаци. За да се приложи този член, трябва към датата на вземането на  решението на съвета на директорите на „Пловдив инвестмънт пропъртис“АД да има задължения установени за данъчно осигурителни вноски и непогасени публични задължения. Този момент е фиксиран към датите, когато е заседавал съвета на директорите на това предприятие, вземайки тези решения. Първата дата е 23.04.2014година, датата на прехвърляне на недвижими имоти от „Пловдив инвестмънт пропъртис“АД на „Инвестбанк“АД, което е  даване вместо изпълнение за задължения на дружеството майка „Златни пясъци сървисис“ЕАД.  Втората дата е датата на сключване на лизинговия договор, а именно два дни по-късно на 25.04.2014 година. Към тези две дати ревизиращите не установяват „Пловдив инвестмънт пропъртис“АД да е имало каквито и да е било задължения, които да са останали непогасени, а именно задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Такива, каквито се виждат от ревизионния акт,  възникват едва на 13.08.2014г. с подаването на данъчната декларация, т.е. това обективно изискване на чл.19, ал. 2  от ДОПК да има към датата на вземане на колективно решение на членовете на съвета на директорите, какъвто е бил моя доверител, няма такива задължения  въпросното предприятия. На второ място липсва и субективната  предпоставка на тази разпоредба, знание от страна на жалбоподателя за съществуващо или изискуемо задължение на „Пловдив инвестъмнт пропъртис“АД към датите 23.04. и 25.04.2014година и това е повече от очевидно и не се нуждае от допълнителни обяснения, тъй като обективният факт за наличие на задължения не е осъществен, естествено е че такова уведомяване няма да съществува. На трето на място приложението на  чл.19, ал.2 от ДОПК и такава е и константната практика на ВАС, изисква уникална  причинно-следствена връзка между недобросъвестното поведението на жалбоподателя и невъзможността да бъдат събрани въпросните данъчни  вноски, в смисъл че това негово поведение трябва да се явява единствената причина и никаква друга въз основа на която са останали несъбрани тези публични вземания. На четвърто място не е налице и изискумета недобросъвестност, тъй като припомням, че решението  е взето от колективния орган, а именно от съвета на директорите, но забележете г-жо съдия, като пряка последица на решение на мажоритарния собственик на „Пловдив инвестмънт пропъртис“АД, който е „Златни пясъци сървъсис“ ЕАД, за чиито задължения се дават имотите и се сключват лизинговите договори като това изключва недобросъвестност от страна на жалбоподателя като субективен признак по състава на чл.19, ал. 2 от ДОПК. И на последно място  неоснователна според мен е отговорността за изтекли лихви, тъй като нормата на чл.19, ал.2 от ДОПК като процедурна такава, не може и не бива да се тълкува разширително. В нея са упоменати единствено публични задължения от данъци и от задължителни осигурителни вноски и тази възможност не може да се разпростира разширително, извън изрично изброените в закона.  Моля да имате предвид цитираното към жалбата решение на  Административен съд-София по идентичен случай, само че на председателя на директора на съвета на „Пловдив инвестмънт пропъртис“АД, където ревизионният акт  е отменен, с тези съображения, които изложих пред Вас. С оглед на горното, моля да отмените като неправилно, незаконосъобразно решението на ответника и ни присъдите разноски, съобразно представения опис за разноските по чл.144 от АПК във вр. с чл. 80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми админстративен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна, като подробни съображения сме изложили в решението на директора на Д“ОДОП“Бургас, което поддържаме изцяло. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на  5528.00 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо съдия, считам че ревизионният акт  на органа по приходите е обоснован и законосъобразен, и моля да го потвърдите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: