Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1979                               05.11.2018 година                          гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1974 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Р.Т.П., началник на група „АНД, ОПТП, профилактика и ПОВ“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас, против решение № 909 от 28.06.2018 г. по НАХД № 1690/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на решението, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Пълномощникът на ответника оспорва касационната жалба. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 17-0769-006407/14.01.2018 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 174, ал.3, предл. от ЗДвП са наложени на В.В.С. с ЕГН ********** административни наказания- глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.

Според настоящия касационен състав решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 02.11.2017 г. служителите на МВР Колев и Чардаклиев са били изпратени от дежурния на ОД да заемат място на кръстовището, образувано между улиците „Фердинандова“ и „Калоян“, с указания за спиране на конкретен автомобил. Около 12:55 часа същите възприели автомобила и му подали сигнал за спиране, след което по указание от дежурния отвели водача В.В.С. в сектор „Пътна полиция“ за проверка относно употребата на наркотични вещества, във връзка с постъпил сигнал за употреба на такива. След отказ за извършване на проверка с техническо средство, на последния бил връчен талон за медицинско изследване, но заявил, че няма да дава кръв за изследване. За това нарушение бил съставен срещу него АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, при отказ на водача да бъде проверен с техническо средство за установяване употребата на упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване за установяване наличието на наркотични вещества или техни аналози, се налага на същия административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и глоба в размер на 2000 лева. От събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства се установява по несъмнен начин, че С. е отказал извършване на такава проверка, поради което съдът приема, че законосъобразно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Настоящият съдебен състав намира за неправилни изводите на БРС за допуснати в производството по издаване на НП съществени процесуални нарушения, изразени в: липса на повод за извършване на проверката, предвид липсата на данни за наличие на външни признаци за употреба на наркотични вещества; използване на бланка на талон за изследване по отменената наредба; липса на протокол за установяване употреба на наркотични вещества. На първо място, разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (Наредбата) изисква извършване на проверка за употреба на наркотични вещества с тест или медицинско изследване, при наличие на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС, но не ограничава възможността за извършване на такава проверка само в посочените хипотези, а и в конкретния случай служителите на МВР са действали по сигнал за употреба на наркотични вещества. На следващо място, не съставлява съществено нарушение връчването на талон за медицинско изследване по стар образец, доколкото същият съдържа изискуемите реквизити, а и няма данни това обстоятелство да е създало каквито и да било пречки за извършване на изследването, поради което и не би могло да се приеме, че е нарушено правото на защита на наказаното лице. Що се отнася до липсата на протокол с резултати от проверка за установяване употреба на наркотични вещества съгласно чл. 5, ал.2 от Наредбата, следва да се отбележи, че такъв не е съставен, защото проверка изобщо не е извършена- тя е осуетена именно от наказаното лице. Ето защо настоящият съдебен състав приема, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Като е стигнал до друг извод, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 909 от 28.06.2018 г. по НАХД № 1690/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0769-006407/14.01.2018 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 174, ал.3, предл. от ЗДвП са наложени на В.В.С. с ЕГН ********** административни наказания- глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.