ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1974 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ „Бургасмед“ЕООД, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравно-осигурителна каса – гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

     

          ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11262/25.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя- адвокат К.М., с която моли делото да се отложи за друга дата, поради възникнала обективна невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание.  В случай, че се даде ход на делото, поддържа искането, формулирано в жалбата за допускане на съдебно-медицинска експертиза.   

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото. В молбата не са изложени никакви обстоятелства, които да обективират отлагане на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Депозираната от адвокат К.М. молба, с искане за отлагане на делото не е подкрепена с каквито и да е доказателства , обективиращи невъзможността и да се яви в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД против Заповед за налагане на санкции №РД-25-1009/16.06.2017г. на директора на РЗОК – Бургас.

          С жалбата е направено искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям доказателства под опис, които моля да приемете. Едното доказателство е възражение на лечебното заведение против протокол №712/19.05.2017г., в което възражение  е посочено, че се обжалват точките по протокола от т.4 до т.13, а по другите точки няма възражения и поради тази причина е издадена настоящата заповед. Представям и писмо до лечебното заведение, с което са уведомени, че възражението им е разглeдано от арбитражната комисия и има приложено съответно решение на същата комисия по обжалвания от лечебното заведение протокол. По искането за експертиза, възразявам срещу доказателственото искане на жалбоподателя за допускането и назначаването такава, тъй като няма да бъде в помощ на съда, за да се разкрие обективната истината, а  само ще се натовари с разходи.  Изготвянето на такава експертиза по документи от досието на пациента, няма да даде отговор дали реално е извършена процедурата и дали спазен  3-дневния срок за престой в болница. По документите пише, че е извършена оперативната интервенция, но тя не корспондира с декларираните обстоятелства от родителя на пациента, че такава интервенция не е извършена, а заявява, че ръката на детето е била само гиписирана, не е имало смяна на  превръзка и сваляне конци,  не е лежало три дни в болница, това са по данни на майката на пациента. Ако се допусне експертиза, то моля да се измени предмета на същата, като вещото лице да извърши преглед на детето в присъствието на родител и да установи дали реално е била извършена оперативната интервенция.  Моля също така да бъде допуснат до разпит свидетел при условията на призоваване, а именно Татяна Иванова Стоянова в качеството на родител на здравноосигуреното лице Мария-Магдалена Кирилова Стоянова.  Искането ми за разпит на този свидетел е  във връзка изложените обстоятелства в декларация 94-03-3 от 22. 05.2017г. Други доказателства няма да соча към настоящия момен

 

          По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По приемането на представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт К.  писмени доказателства съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, като предоставя възможност на ответника да се запознае със същите и да изрази становище в 3-дневен срок от уведомяването.

 

        По искането за допускане и назначаване на експертиза, както и за  ангажиране на гласни доказателства, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание,  с оглед неявяването на процесуален представител на жалбоподателя.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 3-дневен срок от уведомянето, след запознаване с протокола от днешното съдебно заседание и направените възражения и доказателствени искания от юрисконсулт К., да изрази становище. След изтичане на срока, респ. след депозиране на становище, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне по исканията за експертиза и ангажиране на гласни доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 13,00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: