ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и осми  ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1973 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.Г.- редовно и своевременно призован,  не се явява. За не го се явява процесуален  представител адв.М., надлежно упълномощен с представено  по делото пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ  ЗАМ.КМЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС – редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща  за  представител  ю.к.З.Х., редно упълномощен с представено пълномощно в днешното съдебното заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА  „ЕВРОПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД, редовно и своевременно призована, не  изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА И.Д.Р., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА Д.А.К., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.П.К., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА „РЕЛАКС ТУР” ООД, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.М.-Да се даде ход на делото, ако приемете че прехвърлянето на  имота на И.Р. на трето лице не води до  промяна на кръга на заинтересованите  лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото,както следва:

Административното дело е образувано по жалба от  Т.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес: *** против Заповед № 2141/10.08.2016г., издадена от заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас, с която е одобрено изменението на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-868 в кв.43 по плана на кв.Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.717 по КК на гр.Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище от  заинтересованата страна „Европласт  инженериг груп ЕООД, с която заявява,  че счита жалбата за неоснователна, като излага мотиви в тази насока и моля същата да бъде оставена без уважение.

          АДВ.М.- Поддържам жалбата и изложените в нея оплаквания  по повод законосъобразността. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест. С оглед дадените указания правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като  моля за срок да конкретизирам  въпросите, свързани с оплакванията в жалбата,  посочените устройствени показатели и най-вече оспореното  от нас противоречие  с чл.26 от ЗУТ, относно разполагането на само тази сграда на улична регулация. Считам, че становището на заинтересованото   лице, което е поискало изработването на проекта „Европласт инженеринг” е пределно кратко и не внася сериозни правни доводи, подкрепящи законосъобразността  на оспорената  от нас заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. - Нямам възражения по доклада на съда.Оспорвам жалбата, представили  сме цялата преписка.Нямам други доказателствени искания. Не възразявам да се извърши  СТЕ, като  моля за възможност да задам въпросите в писмен вид с молба.

АДВ.М.- Моля вещото лице по евентуално допусната експертиза  да бъде със  специалност  архитект.

Съдът докладва, че по делото е постъпила  молба от името на заинтересованото лице  И.Р.  с вх.№ 10214/7.11.2016 година, с която същия иска да бъде заличен  като заинтересована страна по делото, тъй  като  е продал притежавания от него имот.

АДВ.М. -Аз считам, че действително кръга се преценява към момента на издаване на заповедта. Има изменение в практиката на ВАС и считам, че следва да бъде съобразено прехвърлянето и да се конституира правоприемника. Всяко следваща промяна следва да бъде съобразена  от съда. Въпроса на преценка. Аз не мога да релевирам права в крайна сметка.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. - Предоставям на съда.

Съдът  намира молбата на заинтересованата страна И.Д.Р.  за неоснователна, тъй като към момента на издаване оспорения административен акт същия е фигурирал в списъка на заинтересованите лица по административното производство по издаване на административния  акт,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на И.Д.Р. за заличаване като заинтересована страна  по делото.

Съдът намира направеното от процесуалния представител на  жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА И ВЪЗЛАГА по делото  съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещо лице архитект, който да отговори на въпросите, поставени  от процесуалния представител на жалбоподателя в 7 дневен  срок, в който същия следва да представи по делото и документ за внесен депозит за изплащане на възнаграждение на вещото лице в размер на 300.00/триста/ лева.

Съдът определя 5 дневен срок на процесуалния  представител на ответната страна, в който същия да се запознае с поставените от процесуалния  представител на жалбоподателя въпроси и по преценка евентуално да зададе въпроси на вещото лице, като следва да внесе  депозит в размер на 200.00/двеста/ лева.

След представянето  на молбите с  писмени въпроси и след внасяне на съответните депозити съдът ще определи вещото лице, което да изготви заключението по допусната съдебно-техническа експертиза.

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове  вещото лице след неговото назначаване.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: