ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети март                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1973 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.Г.- редовно уведомен, не се явява, изпраща за  представител адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  ЗАМ.КМЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС – редовно  уведомен,   изпраща  за  представител  ю.к.З.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА „ЕВРОПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД, редовно уведомена,  изпраща за  представител адв.П.М..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.А.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.П.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА  СТРАНА „РЕЛАКС ТУР” ООД, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.В., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител

Явява се вещото лице арх.В.Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.№384/16.01.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

В.Й.Д.- 61 г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Поддържам изготвеното от мен заключение  по назначената експертиза.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Имам въпроси към вещото лице. По въпрос №1, относно ситуирането на застрояването, предмет на плана на уличната регулация, по принцип ситуирането на въшната линия  изключение ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Да.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - В случая сочите, че няма локално платно, както иска чл.26 ал.2 от ЗУТ, тогава на какво се основава прилагането на това изключние сега,  в плана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Да. Аз не мога да кажа на какво се основава, това трябва да се определи от общински експертен съвет. Трябва да има мотиви в заповедта. Предполагам, че първият етаж ще бъде с търговско предназначение, поради което застройката е допусната да излезе на уличната регулация. Няма мотиви, но това е мое предположение.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Съседните имоти не са на уличната регулация и не се предвижда  да се изнесът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Сградата на жалбоподателя УПИ ІІІ и  УПИ ІІ, които също са предмет на застройката се запазват навътре, а само УПИ ІV се изнася.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - По т.2 от експертизата - силуетният план,  който цитирате не е влязъл в сила? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Принципно силуетните планове са част от работните устройствени планове, за да доизеснят височините -  силуетно на сградата, и по точно когато сградата е на калкан. За да е одобрен отделно също не знам какви са мотивите, с отделна заповед. Това е една по- подробна фаза.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- На одобреното ПРЗ височините са различни, така ли да разбирам, защо изменяме само за едно УПИ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Защото ПУП е поискан от възложителя само на УПИ ІV и той е разработен  само за УПИ ІV, а за останалите два парцела, които са на калкан, три петна не е правена разработка. Дадени са застроителни линии по действащия застроителен план. В конкретният случай  е налице само едно искане по отношение на възложителя по отношение на УПИ ІV. Проектът не обхваща три УПИ-та. Заповедта е за само за УПИ ІV, но тъй като действащият застроителен план предвижда калканно застрояване с УПИ ІІ и ІІІ,  те са част от ПУП, но при тях не са направени изменения, не участващите в заповедта, те фигурират, поради калканото застрояване със  строителните  линии  по действащия ЗРП.

ВЪПРОС НА АДВ.М. – Има ли припокриване във височината  с УПИ ІІІ и припокриване със стандартното ниво с УПИ ІV. Основното тяло е на калкан до 12 метра,  като средно застрояване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Когато  при трикратно  застрояване в единия от парцелите се допуска по-голяма височина, тази височина се осигурява със съответния отстъп.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Защо приемате от текста и табличната част към графичната част за показателите плътност до 70%, а озеленяване минимум 30%. Въпросът ми касае устройствените показателни - плътност и  озеленяване. В графичната част показателите не се представени, налице ли и е разминаване в текстовата и графичната част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. -  Да, така е. Има разминаване между показателите, посочени в графичната и текстовата част до достигане на граничните стойности.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Ако се паркира до двора считате ли, че свободната незастроена площ е достатъчна да се приложи минимално озеленяване, да се осигурят паркоместа за всички. Само за обекти като имате предвид чл.55 от Наредба №7 паркоместата с открита площ са с минимум 22 кв.м. на лек автомобил.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Аз съм дала отговор на посочения въпрос в отговор №5. В този смисъл, че процента озеленяване в случай, че се направят паркоместа, не подземно, а в двора, паркоместата ще намалят озеленяването и няма да може да се осигури този процент. След като не знам инвестиционния проект не мога категорично и да го твърдя, защото паркоместата може да се подземни, не знаем предназчението на тази сграда.   Може да има и други обекти, освен жилищни. В отговора на въпрос №5 съм казала, че колегите озеленители, когато не им достига площ се позовават на  Наредбата на община Бургас и се допуска озеленяване на фасади и покриви. Възможно е и паркирането да се осъществи като падземно или на партерния етаж на сградата.

АДВ.М. - Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице Д..

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Относно отговора на въпроса №5 – Вие сама сте посочила, че това са максимално допустимите показатели, които да разбираме, че не бива да се прехвърлят, а всичко друго е предположение преди да бъде одобрен проекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Да, защото може да са направи по- малка сграда, с друга квадратура. Когато се разработва ПУП се дават ограничения във височина, форма на сградата, плътността, по отношение  на коефициента за интензивност, който зависи от броя на етажите и тези стойности не трябва да се прехвърлят при изработване на инвестиционния проект.

АДВ.М. - Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице Д..

Ю.К.Х.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице Д..

Съдът след изслушване на вещото лице арх.В.Д. и изразените от процесуалните представители становища,

                            

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението, изготвено от вещото лице арх.В.Й.Д..

На вещото лице да се изплати  възнаграждение в размер на  300.00 лева, съобразно представената справка – декларация, от внесения по делото депозит от жалбоподателя.

АДВ.М. – Нямам  други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Х.- Нямам  други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.М.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.М.- Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отмените заповедта по твърдените  от нас в жалбата нарушения и установените в хода на съдебното производство. Първо - неправилно и в нарушение на чл.26, ал.2 от ЗУТ е допусната външната  линия  да е на уличната регулация. Второ - има несъответствие в тесковата и графична част в начина на посочване на пределно допустимите устройствени показатели. При допуснато свързано застрояване следва да се одобри работен устройствен план със силуетен план, заедно с един акта. Липсва възможност да се постигне указания начин на паркиране и по този начан да се постигне  минимално озеленяване. Моля да съобразите и отговора на т.6 от заключението по отношение на осветяването на имота. ПУП е одобрен на  основание чл.34, ал.2, т.6 от ЗУТ,  това е посочената правна норма, но всички засегнати от плана не са дали своето съгласие и ако това  е сочено като основание би сладвало и ние да сме дали своето съгласие. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок. Моля за присъждане на съдебно деловодните  разноските. Представям списък на разноските.

Ю.К.Х. - Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна и да  отхвърлите жалбата. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки  по делото, както и да ми присъдите ю.к. възнаграждение.

АДВ.М. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че от приетата в днешното съдебно заседание съдебно- техническа експертиза  се установи категорично, че са спазени всички изисквания, съгласно ЗУТ и нито едно от основанията  в жалбата не е налице. Моля за срок за писмени бележки.

          Съдът определи 10 девен срок за  представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: