Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №1812

 

гр. Бургас, 19 октомври 2018г.

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

при секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА адм. д. № 1972 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от З.Х.М., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез процесуален представител адв. С.К. против Заповед № 769з-60 от 19.06.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР- Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на акта. Твърди, че същият е издаден при неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание, чрез пълномощника си адв. К., поддържа жалбата. Иска отмяна на оспорената заповед и аргументира позицията си. Претендира присъждане на разноски, за които представя списък.

Ответникът- началник сектор „ПП“ ОДМВР Бургас, не се явява и не изпраща представител.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Подадена е от лице, с доказан правен интерес от оспорването- адресат на акта и в предвидения от закона срок.

І.ФАКТИТЕ:

Със заявление бл. № 28872/2018, вх. № 128 от 4.01.2018 г. , подадено до Сектор "Пътна Полиция" при ОДМВР Бургас З.Х.М. е поискала да й бъде издадено свидетелство за управление на МПС.

Представила е съответните документи, сред които и свидетелство за завършено основно образование серия "О-17", № 030919, рег. № 2964-110/14.09.2017г., издадено от Средно училище „Петко Росен“ гр.Бургас.

Въз основа на заявлението и представените документи на оспорващия е било издадено свидетелство за управление на МПС № 283479128 от 5.01.2018г. и контролен талон към него от 22.05.2017 г. /л.28/, което Х. е получила на 8.01.2018г.

На 19.06.2018г. началникът на сектор „ПП“ ОДМВР Бургас издал оспорената заповед, с която на осн. чл.19 от НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, разпоредил изземване на българско СУМПС № 283479128, кат.В,АМ,В1, издадено на 15.01.2018г. ( погрешно изписване на датата на издаване) от ОДМВР Бургас на З.Х.М..

В мотивите за издаване на акта посочил, че представеното свидетелство за завършено основно образование е издадено по реда на досега действащия Закон за предучилищното и училищното образование и не може да послужи за издаване на свидетелство за управление на МПС съгласно чл.151, ал.2 от ЗДвП и §16 от ПЗР към ЗИД на ЗДвП (обн.-ДВ.бр.77 от 2017г., в сила от 26.09.2017), тъй като е необходимо М. да има завършен 10 клас, а не 7 клас, както е удостоверено с представеното свидетелство за завършено основно образование.

Заповедта била връчена на адресата й на 13.07.2018г. и изпълнена на същата дата.

ІІ. ПРАВОТО:

Заповедта е издадена от компетентен орган - началник Сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР Бургас, съобразно правомощията, предоставени му с разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. Спазена е изискуемата писмена форма. Изложени са мотиви за издаването, посочено е правното основание.

В хода на административното производство и при издаване на оспорения акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Материалният закон обаче, е приложен неправилно.

Изземването на свидетелството за управление на моторно превозно средство на основание чл. 19 от Наредба № I-157 е принудителна административна мярка по см на чл.22 от ЗАНН.

Принудителните административни мерки са инструмент на държавата за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на определени правоотношения чрез налагане на държавната принуда. С мярката по чл. 19 от Наредба № I-157 се цели да се преустанови извършването на правнорегламентираната дейност - управление на моторно превозно средство, тогава, когато правото за извършването на дейността е придобито не по реда, установен в наредбата.

Според чл.23 от ЗАНН, случаите когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът на тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване, се уреждат в закон или указ. Това изискване е гаранция за законоустановеността на административната принуда, която пряко засяга права и законни интереси на адресата.

Поради това, Закона за движение по пътищата е предвидена възможността за налагане на различни по вид принудителни административни мерки в изчерпателно изброените в закона хипотези (Глава Шеста "Принудителни административни мерки" - чл. 171 - чл. 173а) тогава когато бъдат накърнени обществените отношения, регламентирани с този закон.

В чл. 171, т. 1 от ЗДвП са предвидени случаите, в които се допуска временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, а с т. 4 на текста,  е предвидена една единствена хипотеза, при която може да се изземе СУМПС - на лице, което не е изпълнило задължението си по чл. 157, ал. 4 (да върне издаденото му СУМПС след като са му отнети всички контролни точки и е изгубил правоспособността си).

Законът не предвижда възможност за изземане на СУМПС при фактическите основания, посочени в оспорената заповед.

Разпоредбите, уреждащи налагането на ПАМ не мога да бъдат тълкувани разширително, а уредените хипотези се считат за изчерпателно изброени. ПАМ според целта и последиците си представляват форма за упражняване на държавна принуда, поради което  стриктното тълкуване и прилагане на закона е задължително.

Затова, регламентирането на принудителни административни мерки с подзаконов акт, както е в случая, е недопустимо.

Като не отчел противоречието на чл. 19 от Наредба № I-157 с чл. 23 ЗАНН и не се е съобразил с разпоредбата на чл.5, ал.1 от АПИ и чл.15, ал.3 от ЗНА, административният орган е издал незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното е и последвалото, и действащо към момента изменение на чл.19 от Наредбата, изключващо възможността за налагане на ПАМ когато СУМПС е издадено или подменено въз основа на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ или не по реда, установен в тази наредба.

При този изход на спора следва да бъде уважено своевременно направеното искане на жалбоподателя за присъждане на разноски, които са доказани в размер на 410лв. (10лв.- държавна такса и 400лв.- възнаграждение на адвокат).

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ Заповед № 769з-60 от 19.06.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР- Бургас.

ОСЪЖДА ОДМВР гр.Бургас да заплати на З.Х.М., ЕГН **********, с адрес: *** сума в размер на 410лв.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София, с касационна жалба,  в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: