ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1972 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Х.М., редовно призована, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените заповедта на административния орган, с която на първо място е иззето свидетелството на доверителката ми. На второ място Ви моля, ако споделите тезата на защитата, да намерите, че е налице неправилно тълкуване на норма, която все още не е влязла в сила, предвид изрично посоченото в закона от кога влиза тази редакция на правната норма. Позволявам си да твърдя, че промените в Закона за началното образование и впоследствие на новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование неправилно се тълкуват от административния орган, което води до засягане правата и интересите на неограничен брой правни субекти, но най-вече в случая на доверителката ми. Същата е представила изискуеми по смисъла на Закона за движение по пътищата и Наредбата № І-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, документи. Такова е било издадено и впоследствие без каквото и да е основание административният орган е приел, че така издаденото точно от него свидетелство за правоуправление не отговаряло на изискванията, а именно, че доверителката ми нямала завършено основно образование, при положение, че е представен документ, за който не се твърди, че е неверен, неавтентичен, недопустим или каквото и да е друго.

По тези съображения Ви моля да отмените оспорената пред съда заповед. Ако споделите доводите на защитата, моля да присъдите разноски за настоящата инстанция.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: