ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.12.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На трети декември                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1972 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИНА БАЛКАН 2000” ЕАД, редовно призован, се представлява от адв.В..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М..

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В. Арабаджията не се явява.

         Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА А.К.А. и Ж.А.Е..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПОСТЪПИЛА е молба от вещото лице С.А. изготвила съдебно-счетоводна експертиза по делото, с която се прави изявление, че не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание.

 

         Съдът счита, че следва да разпита вещите лица, които са се явили в днешно съдебно заседание и са представили заключения, а вещото лице А. да бъде разпитана в следващото съдебно заседание.

         Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица,  както следва:

 

А.К.А. – 52г., български гражданин, с висше образование, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото;

Ж.А.Е. - 51г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото.

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обещаха да дадат безпристрастно заключение.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Поддържаме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От името на комплексната експертиза аз ще излагам изводите в заключението.

Въпрос на адв.В.: Господин А., по повод отговора Ви на въпрос № 5 и в случай, че сте в състояние в съдебно заседание бихте ли казали в договори с подобен или идентичен предмет, обичайно ли е да не се посочва конкретна стойност на договора в самия него, а това да се извършва с допълнителни приложения към същия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обичайна практика е в договорите или в приложенията да се фиксират единични цени на извършените услуги и без да се посочва или ако се посочва обща стойност, тя да бъде ориентировъчна.

Въпрос на адв.В.: От какво е обоснована тази практика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предвид невъзможността да се отчете точно каква работа ще бъде извършена. Единствено договорите за доставка на стока могат да се фиксират точно, но при договори за СМР не може да се определи на 100% общата стойност, която ще се извърши.

Адв.В.: Нямам повече въпроси към вещите лица.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.5 от заключението в т.1.1. сте записали, че услугата е извършена от прекия доставчик. Как установихте това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това се установява на база издадени товарителници за отработените машино-смени и съставен и подписан приемо-предавателен протокол за същата работа.

Въпрос на юрисконсулт М.: Как счетоводно се отчитат машино-смените на багер, фадроми и подобни на тях машини?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Такъв въпрос няма зададен към експертизата.

Въпрос на юрисконсулт М.: Питам каква е обичайната счетоводна практика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В счетоводството има издадена фактура, която е основание за вземане на счетоводни операции, а към всяка фактура, в случая конкретно към тази фактура, която е предмет на спора, има приемо-предавателен протокол и товарителница. Товарителницата е първичният документ, с който се отчита броят на машино-смените, която в случая се явява извършената работа, т.е. машино-смяна по договора.

Въпрос на юрисконсулт М.: Съгласно счетоводните правила в колко екземпляра трябва да е издадена товарителницата, за да е годен документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма такива правила. Няма конкретен документ касаещ счетоводната отчетност, в който да се посочва кой документ в колко екземпляра се съставя. Обичайната практика е да има по един екземпляр за страните.

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.5 от заключението е написано, че услугата по т.4 е извършена с багер „Волво”. Бихте ли казали чий е багерът и по какъв начин сте установили неговата собственост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В сключения договор между страните са посочени видовете механизация, с която ще се извършват сключените в договора СМР. В този опис на механизацията присъства и посочения багер „Волво”.

Въпрос на юрисконсулт М.: По делото е налично доказателство годишен финансов отчет на „ММ Майнинг” ЕООД, в който няма посочени ДМА. Това доказателство взето ли е в предвид при изготвянето на експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Зададеният въпрос е извършена ли е работата и ние сме отговорили, че работата е извършена и сме посочили с кой вид механизация е извършена, без да навлизаме в подробности дали е собственост на „ММ Майнинг”, дали е ползвана под наем или по друг начин ползвана от тях.

Въпрос на юрисконсулт М.: Ако техниката описана в договорите е собственост на жалбоподателя, как тогава можем да твърдим, че въпросните услуги са извършени от посочения именно доставчик? Въпросът ми е в тази връзка, тъй като в договорите, единият с „Интермашстрой” ЕООД от 30.01.2009г., е посочено, че въпросните услуги се извършват или с техника на възложителя или с техника на изпълнителя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Отговорът ми е подобен на предния. Ние сме гледали обема на работа. Не сме изследвали стойността на машините. Изследвали сме документи за работата.

Въпрос на юрисконсулт М.: Не разбрах обемът на работа как може да твърдите извършен ли е или не?

Например: как може да установите дали е извършено поддържане на вътрешнозаводски път, както е по договора с „ММ Майнинг”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В договора е посочено, че отчитането се извършва с машино-смени и ние сме проверявали товарителниците за съответните машини.

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.8 в заключението сте описали въпросните плащания. Как установихте, че същите са извършени и въз основа на какво?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има издадени разходни касови ордери, които съм описал. Към същите разходни касови ордери има фискални бонове и разходните касови ордери са описани в касовата книга на дружеството.

Въпрос на юрисконсулт М.: Бихте ли обяснили факта, че на нито един разходен касов ордер няма подпис на получателя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е въпрос на политика на дружеството. Няма оспорване от обратната страна „ММ Майнинг”, че не е платено и в счетоводната партида „Доставчици” сметка 401 „Аналитичната партида” на „ММ Майнинг” е закрита по фактура № 4, за която става въпрос. Приели са, че плащането е извършено и са закрили партидата.

Ние сме проверявали само плащанията към конкретни доставчици и това важи за всички доставчици по експертиза. Това важи за всички разходни касови ордери.

Въпрос на юрисконсулт М.: Този Ваш извод кореспондира ли с въпросния годишен финансов отчет на „ММ Майнинг” за 2009г., според който дружеството има вземания над 13 млн.лв.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не сме анализирали какво е състоянието в „ММ Майнинг”, тъй като не ни е зададен такъв въпрос. В годишния финансов отчет не се дава аналитична разбивка по клиенти и не може да се види от годишния финансов отчет тези 13 млн. от кого има да се получават. Трябва да има аналитична разбивка.

Въпрос на юрисконсулт М.: Следва ли всяка товарителница, която е издадена за съответната машино-смяна за съответния ден да има различен номер или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е въпрос на отчетност в дружествата. Няма правила. Възможно е някъде да се получи дублиране на номера в зависимост от това какви кочани товарителници се използват. Т.е. товарителницата ще се различава само по датата. За нас важна е датата. В конкретния случай има дублиране на номера, за което ни отговориха, че са използвани повече номера с тройки, но ние не навлизахме в конкретиката, тъй като важна е датата на извършената работа.

Въпрос на юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси. Оспорвам така представената експертиза. Заключенията на вещите лица са изготвени въз основа на предположения и не въз основа на всички доказателства по делото.

 

Въпрос на СЪДА към вещото лице инж.Е.: В отговора на въпрос № 4 на стр.7 от заключението, когато са описвани машините, с които са извършвани услугите е описан „виброваляк”. Какво представлява тази машина?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Е.: Това е един вид машина като багер, но може да тръмбова.

Въпрос на СЪДА към вещото лице инж.Е.: Тази машина с двигател с вътрешно горене ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Е.: Да, това е двигател с вътрешно горене.

 

В залата се явява прокурор Петрова от Окръжна прокуратура-гр.Бургас.

Съдът запознава прокурора с процесуалните действия, извършени до момента.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещите лица А. и Е., на които да се изплати възнаграждение в размер по 800 лева на всеки от тях от внесения депозит.

 

Адв.В.: Представям и моля да приемете два броя приемо-предавателни протоколи от 30.03.2009г. и от 28.02.2009г. по сключени договори, с препис за страните, които са коментирани от ревизионния орган, но не са налични в кориците на делото. С тях ще доказваме приемане на довършена работа по посочената в протоколите и договорите. В долната част на двата протокола е посочено въз основа на кои договори са издадени двата протокола.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам представените доказателства. Считам, че същите са съставени за целите на обжалването.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства, но считам, че не следва да се кредитират от съда като такива. Присъединявам се към становището на процесуалния представител на ответника.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените два броя приемо-предавателни протоколи – от 28.02.2009г. между „Интермашстрой” ЕООД и жалбоподателя и от 30.03.2009г. между „ММ Майнинг” ЕООД и жалбоподателя.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Предвид изричното изявление на вещото лице А., че е възпрепятствана да се яви в днешно съдебно заседание съдът счита, че следва да отложи разглеждането за друга дата, поради което

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2014г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Да се уведоми вещото лице А..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: