ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1971по описа за 2018година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Г.С.С.,редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се представлява от ю.к. В.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 10188/13.09.2018 година  от адв.С.К., процесуален представител на ищеца, с която заявява, че е ангажиран за насроченото съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. С молбата изразя становище по съществото на спора, с приложен списък по чл.80 от ГПК.

Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Г. С.С. с ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. С.К., срещу Областна Дирекция на МВР Бургас, с ЕИК 129009742, с адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев №46, представлявана от Директора на дирекцията, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 400,00 лева, представляваща причинени имуществени вреди, сочени като пряк и непосредствен резултат от постановеното НП№269а – 7 от 22.01.2018г. на началника на РУ на МВР  гр. Средец, отменено като незаконосъобразно на основание Решение № 47/02.05.2018г., постановено по адм. д. № 42/2018 по описа на Административен съд Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ищцовата страна е да докаже наличието на действително материално увреждане, неговия конкретен размер и наличието на пряка причинноследствена връзка между отмяната на незаконосъобразното НП и причиненото имуществено увреждане.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 9798/31.08.2018 година е постъпил писмен отговор от ОД на МВР Бургас, представлявана от ***, чрез пълномощника си ю.к.В..

Съдът докладва, че по делото е постъпило изисканото НАХД №42/2018 година по описа на Районен съд град Средец.

Ю.К.В.: Запознах се делото на Районен съд град Средец и оттеглям възражението си за недопустимост на иска, въведен в отговора на исковата молба. От приложеното НАХД се установи, че действително е установено процесуално представителство. По отношение на основателността поддържам възраженията срещу исковата молба, които излагам с отговора. Да бъдат приети доказателствата.

ПРОКУРОР К.: Искът е процесуално допустим и частично основателен. Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Съдът след като изслуша становищата на страните и по представените доказателства

         

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства.

ПРИЛАГА по делото НАХД №42/2018 година по описа на Районен съд град Средец.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

Ю.К.В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като недоказана и неснователна. В случай, че намерите иска за основателен моля, да имате предвид че от приложените писмени доказателства към НАХД 42/2018 година на РС Средец  е видно, че за процесуално представителсво е договорено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева, от които са заплатени в брой 200 лева. За останалите 100 лв до определените 400 лева от договора за правна защита се установява, че представляват пътни разходи, които нямат характер на възнаграждение.

Отделно от това, дори по отношение на договорените 300 лв представят се доказателства от ищеца за платени в брой 200 лева и над тази сума искът се явява неоснователен и недоказан. В случай, че приемете, че исковата молба е доказана считам, че размера над 200  лева до претендираните 400 лева е неснователен. По отношение на лихвата поддържам възраженията, налице е вече трайно установена практика на ВАС, цитирана в отговора според която  лихва може да се претендира едва от влизане в сила на решение, с което е приет за основателен и доказан иска, с който се претендира заплащане на адвокатско възнаграждение. Самата отмяна на наказателното постановление не променя характера, същата става изискуема едва с присъждането от съда. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграеждение за настоящето производство. Считам, че с оглед на фактическата и права сложност същото е прекомерно. Не претендирам разноски.

ПРОКУРОР К.: Искът е допустим до размера от 200 лв, предвид факта, че с договора за правна защита и съдействие са заплатени 200 лв, тъй като същият представя разписка. В самият договор  за правна защита са описани и други разходи, които нямат характер на възнаграждение. Действителнно е налице разписка от 17.03. за заплатени още 200 лв, но при сборуването на всичките описани суми, ако се даде вяра на тази разписка и останалите плащания сумата надхвърля договореното, поради което същото следва да се изключи като доказателство. По тоношение  на искането за присъждане на лихва считам, че същото е неоснователно, предвид изложените съображения на процесуалния представител на ОД на МВР-Бургас. Моля за решение в този смисъл.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: