ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1971 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,25 часа се явиха:

Жалбоподателят С.М.М. - редовно уведомен, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на ТП НОИ- Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза с вх. № 1562/06.02.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. И.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. И.: Искам да кажа една грешка, която е факт. Пишейки си молбата съм написала 24.02.1978 г., а не 1977 г. В този смисъл принципно питам всичко, което сте проверявали дали е от 1977 г.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, от 1977 г. е за ТКЗС Айтос.

 

Адв. И.: Вие отново казвате, че за периода, който е казан и в решението - 1978 г., 1985 г., 1986г., 1987 г. и  м. януари 1988г. няма вписвания на жалбоподателя? В тази връзка питам установихте ли кога са предадени тези документи и точно от кого?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Нямам представа кога са предадени.

 

Адв. И.: Питам, защото има една инструкция №5 от 31.06.2005 г., във връзка с която за мен е важно дали документите са предадени преди влизането й в сила или след това, защото тази инструкция изрично казва какви документи трябва да бъдат представени от този работодател, който приключва дейността си ?

 

Въпрос на съда: Сред тези документи има ли ведомости?

 

Адв. И.: Има ведомости, трудови договори, заповеди, трудови книжки и други, фактически цялото трудово досие на хората. В този смисъл за мен в важно кога е предадена тази документация, дали задължението е било да се предадат всички книжа или не? Прегледах безкрайно много практика и се оказва, че и практиката на ВАС, както и на нива, като нашето, казват това - трябва да се преценява дали тази документация е предадена съгласно изискванията на инструкцията.

 

Вещото лице: Не, не е проверено.

 

Адв. И.: Без да изразявам каквито и да било съмнения в работата на вещото лице за мен е абсурдно за този човек /жалбоподателят/ четири години и един месец да няма името му написано във ведомостите. В тази връзка аз питам установихте ли в този архив за ТКЗС и АПК - Айтос има ли ведомости в различни направления? В предното заседание разпитахме един свидетел, който обясни, че е имало животновъдна-фуражна бригада, имало е и бригада „Насаждения”.

 

Вещото лице: Абсолютно всичко що се отнася до ТКЗС - Айтос, за животновъдна-фуражна бригада, за „Автотранспорт”, за администрацията и т.н. за процесните периоди аз проверих, както съм проверявала и по двете имена на жалбоподателя.

 

 Адв. И.: С една дума казвате, че абсолютно всички ведомости сте проверили, дори и да са били 150, така ли?

 

Вещото лице: Да.

 

Адв. И.: Аз ще кажа защо се учудвам. С риск малко пак да забавя заседанието вижте какво установявам в това дело. На л. 77 от делото се намира  издаденото от НОИ гр. Бургас Удостоверение обр. УП-15 и в него пише, че жалбоподателят е шофьор в ЖФБ гр. Айтос. За същия период от време в писмо № 550702315 от 10.05.2017 г.,т.е това е писмото от архива на НОИ, пише, че в същия период от време жалбоподателят работи в автосервиз „Автоколона”. Кое е вярно. Тук говорим за тези звена. Има противоречие в документите, които НОИ издава.

 

реплика на юк. В.: Да, защото е в ЖФБ, той пак е бил в ЖФБ. В другото писмо пак е ЖФБ, но в звено „Автосервиз”. Няма противоречие.

Адв. И.: Това противоречие в самите документи ми дава основание да считам, че документите, представени на вещото лице, не са пълните и не са всичките документи. Имам право да изразя това свое съмнение. След като НОИ в три документа, негово авторство, пише различни обстоятелства и в следващия момент казва няма вписване във ведомостите за това лице за четири години. Това е абсурдно! В същия момент неговият колега С.В.е вписан. Защо питам аз С.В. е вписан, а жалбоподателят не е? А пък този човек г-н В. казва, че е работил с жалбоподателя. За периода, в който НОИ казва и не признава, че жалбоподателят е работил в звено „Централна ремонтна база” пише шофьор звено „Централна ремонтна база”. Препредавам думите на жалбоподателя: „Аз бях шофьор, управлявах камион, с който разнасях нужни за тази ремонтна база части, инструменти, включително обслужвах и сушилнята. За периода, в който той стъпва на работа в Айтос. По чл. 66и, ако той е пренасял смазочни материали, също е втора категория, нали? Защо тогава никъде не пише, че той е монтьор в звено „Централна ремонтна база”, а пише, че е шофьор? Все пак възможно ли е според Вас като вещо лице да се открие още нещо в нои, ако Ви предоставят всичко?

Вещото лице: Аз не се съмнявам във ведомостите, защото те са за цялата година в един дневник от м. януари до м. декември за всяка една година ведомостите по звена са поместени в една книга. В заглавната страница  на тази ведомост са посочени имената на всички работещи, за всеки месец по елементи трудовите им възнаграждения. Там са ведомостите за всички звена в ТКЗС - Айтос. Аз обаче имам съмнение, че жалбоподателят е работил някъде другаде. При положение, че има вписване в трудовата книжка, което не е спорно по делото, и този стаж е признат от НОИ като стаж значи жалбоподателят е упражнявал някъде труд, но къде точно самият жалбоподател трябва най-добре да знае и да каже.

Жалбоподателят: Предприятията се смениха, ЖФБ беше, ТКЗС -Ленин беше. 1977 г., когато отидох в „ЦРБ” карах камиони, обслужвах всички техни ремонти и сушилнята. Когато зърното е влажно се изсушаваше и го карах с камиона в складовете. Това е първата година, когато ме водеха в „Централна ремонтна база” /ЦРБ/. Аз знаех ли къде са ме водили? Заплатата я получавах от предприятие „Автотранспорт”, ТКЗС-то. Сградата на предприятието беше в стопанския двор в края на гр. Айтос. От близо 14 години никъде не съм мърдал.  1989 г. отидох в Турция, после се върнах там и пак почнах като шофьор на бордови камион.

Адв. И.: Последният извод, ако се прибави периодът 24.02.1977 г. – 31.12.1978 г. и 01.01.1985 г. - 31.01.1988 г. казвате ще е налице изискуем стаж от 15 години, но ще са налице ли 100 точки? Всички изисквания за пенсиониране ли ще бъдат налице?

Вещото лице: Да, ще са налице. Всички условия ще са изпълнени, ако сме в хипотезата на чл. 69б, ал. 2 КСО.

Адв. И.: Възможно ли е да откриете още нещо, ако поискам допълнителна експертиза?

юк. В.: Тъй като и в експертизата и преди това в заявлението навсякъде се говори за ТКЗС - Айтос и по тази причина експертизата е прегледала ведомостите за ТКЗС - Айтос. Аз бях с вещото лице. ТКЗС - Айтос го прегледахме много хора. В ТКЗС - Айтос той не е вписан във ведомостите, защото не е работил в ТКЗС - Айтос, а е работил в ТКЗС - Малка поляна. Ако той беше казал, че е работил в ТКЗС - Малка поляна, щеше да се търси в тези ведомости. В случая никой не е търсил там.

Адв. И.: Нали това питах вещото лице, което твърди в заключението, че е прегледало всички документи на АПК - Айтос, в рамките на който влиза целият голям район там.

юк. В.: ТКЗС - Малка поляна никой не е споменал никога. Понеже жалбоподателят е роден в Малка поляна и си помислих, че може да е работил именно там.

Адв. И.: жалбоподателят не знае къде са го водили за заплата, аз съм го питала.

юк. В.: И още един момент, който ни е заблудил е, че трудовата книжка, която беше представена като заверено копие е от тези, които са били преписвани по време на смяната на имената. И затова в трудовата книжка, ако видите първоначалния период - Консервена фабрика е с печат на АПК - Айтос. Най-вероятно при преписването на тази трудова книжка този, който е преписвал, е сложил целия печат на АПК- Айтос. Не знаем какво е било в старата книжка, в старата книжка е възможно да има ТКЗС - Малка поляна, но Малка поляна никой не е търсил.

Въпрос на съда:  Доколкото разбирам Вие сте признали  трудовия стаж, което е по преписаната трудова книжка?

юк. В.: Да, точно така. Признаваме по преписаната трудова книжка, тъй като не сме го намерили в тези ведомости и затова за процесния период признаваме трета категория. Във ведомостите на ТКЗС - Малка поляна никой не е търсил. Нито ние, нито вещото лице, защото не сме имали поставена такава задача. НОИ няма вина за това кой как си е водил ведомостите. Предлагам, да поставим допълнителен въпрос към вещото лице да се проверят ведомостите на ТКЗС - Малка поляна.

Адв. И.: Благодаря за тези уточнения и всъщност въпросите ми бяха точно в този смисъл към вещото лице. В рамките на АПК - Айтос аз не мога да си представя дали тези ведомости на ТКЗС - хикс са отделно или не? Моят допълнителен въпрос към вещото лице ще бъде следния: Вещото лице да провери в архива на НОИ ведомостите за ТКЗС  - Малка поляна и за всички други ТКЗС-та, които влизат в състава на АПК- Айтос?

юк. В.: Моят мотив да прегледам ведомостите на ТКЗС - Малка поляна е, че жалбоподателят е роден там и това го направих 15 минути преди да дойда в съда.

Адв. И.: Логиката е, че в АПК- Айтос влизат всички тези ТКЗС-та. Те се обединиха в АПК, което значи, че като искаш ведомостите на АПК всичко трябва да е там за всички ТКЗС-та, защото те не фигурираха в този статут.

Вещото лице: Да, така е. АПК като структура обединяваше ТКЗС-та на определена територия по някакъв териториален признак, но във ведомостите на АПК отгоре пише - „ведомости АПК”, не пише този сбор от кои ТКЗС-та е евентуално.

юк. В.: Отново заявявам, че жалбоподателят е във ведомостите на ТКЗС - Малка поляна, но никой не е търсил там, защото не е имало такъв въпрос и самият жалбоподател не може да ни каже. За 1985 г., 1986 г. и 1987 г. го намерих във ведомостите на ТКЗС - Малка поляна. За 1977 г. и 1978 г. нямах време да погледна.

Адв. И.: Добре, след като жалбоподателят фигурира във ведомостите на ТКЗС - Малка поляна нека вещото лице провери именно тези ведомости.

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора и изявленията на страните следва да допусне извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 300.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 300 лв. на 14.02.2018 г./

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която, след проверка в архива на НОИ да отговори на следния въпрос: Фигурира ли жалбоподателя във ведомостите на ТКЗС- Малка поляна за процесния период и какви данни са отразени срещу името му?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на допълнителното заключение вещото лице С.А., при депозит в размер на 300.00 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

предоставя  възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да направи уточнения по поставения в днешно съдебно заседание въпрос към вещото лице в нарочна писмена молба с препис за ответника, в 7-дневен срок от днес.

задължава директора на тп НОИ - Бургас, в 3-дневен срок от депозиране на допълнително заключение на  вещото лице, да представи, надлежно заверени, ведомостите, по които същото е изготвило заключението.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

не Приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.03.2018 г. от  11.15 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: