ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1971 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

Жалбоподателят С.М.М. - редовно уведомен, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на ТП НОИ - Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило по делото писмено становище с вх. № 2622/02.03.2018 г. от процесуалния представител на ответника. В същото е формулирана и молба делото да бъде отложено за друга дата поради служебна ангажираност, свързана с участие в работно съвещание на юрисконсултите в системата на НОИ. Приложено представя писмо изх. № 1029-40-4495/23.02.2018 г. на дирекция „Правна“ на НОИ.

Съдът докладва постъпилото допълнително заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза с вх. № 2943/13.03.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3076 от 15.03.2018 г. от ответника / от л. 145 до л. 159 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3119 от 16.03.2018 г. от ответника / от л. 162  до л. 163 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. И.: Предоставям на съда по молбата за отлагане на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. И.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. И.: На стр. 2 от заключението, отдолу, където е записано, че за 1978 г. има запис на лице с име С.М., това за всички месеци ли е отразено така?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Имената са посочени еднократно. Тоест във ведомостите на един лист е записано името и след това 12-те месеца са без посочени имена, чете се името от първия лист. 

адв. И.: Във ведомостите видях, че са го водили и на длъжност „зам. технолог“, а в края на 1988 г. във ведомостта е отразена длъжността „овцевъд“ за 20 лица, а за четири лица, включително и жалбоподателя няма нищо написано. С., обясни на съда какво си правил в с. Малка поляна?

Жалбоподателят: Шофьор бях. Може и трактор да съм карал. Заповед не са ми връчвали, че съм назначен на длъжност „зам. технолог“. Не съм получавал документи. Бях си шофьор и така си и останах. Не съм поглеждал как са ме водили във ведомостите. През комунизма не сме мислили за пари, не като в днешно време да обръщаме внимание на всичко.

адв. И.: Налагало ли се е през някакъв период от време да гледаш овце?

Жалбоподателят: Не.

адв. И.: Имаше ли там превозни средства?

Жалбоподателят: Имаше, да - трактор, камион, една фадрома. Карахме и в Захарна фабрика каша от цвекло.

адв. И.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице. Представям списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените писмени доказателства с молба вх. № 3076 от 15.03.2018 г. от ответника / от л. 145 до л. 159 от делото/; с молба вх. № 3119 от 16.03.2018 г. от ответника / от л. 162  до л. 163 от делото/.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза и му определя окончателно възнаграждение за нея в размер на 300.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 300 лв. на 21.03.2018 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата и да ни присъдите разноските по делото. Считам, че въпреки наличието на някакви подвеждащи по съдържанието си доказателства по делото е налице основание жалбата да се уважи. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

Предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,26 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: