ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1971 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя С.М.М. - редовно уведомен, не се явява.За него се явява адв. И. - представя  пълномощно.

За ответника -  директор на ТП на НОИ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. В. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.М.М. *** против решение, изх. № 1012-02-155#2/20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-255#9/18.05.2017 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване“ към ТП на НОИ гр. Бургас, с което на основание чл. 69б, ал. 2 КСО и чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО на жалбоподателя е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата и доказателствените искания, които са изложени в същата. Запозната съм с административната преписка и не възразявам същата да бъде приета. Поддържам искането ни за разпит на двама свидетели в условията на довеждане и допълвам освен факта, че в крайна сметка чрез показанията на свидетелите искаме да установяваме факт относно работата в конкретните предприятия от страна на жалбоподателя М., а именно в апк-Айтос и ТКЗС „Ленин“-Айтос, и това са негови колеги. Другият въпрос, който като факт искаме да установим, е въпросът  какъв автомобил е управлявал и каква дейност е изпълнявал с този автомобил, управляван от него. Считам, че доказателствата са допустими, тъй като чрез тях желаем да установяваме обстоятелства не за определяне категорията на труд, а свързани с естеството на работа и условията на работа. По т. 4 на страница № 5 от жалбата при условие на евентуалност съм направила искане, ако се оспорва от пенсионният орган, че Зил 130 – 6 тона е бордови автомобил моля да допуснете експертизата, посочена в т. 4. Смятам, че няма друг начин да докажем това наше твърдение, макар че в интернет по тази марка може да се открие информация, а именно че автомобилът е бордови. Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение за пред органите на кат - Бургас по т. 5. В тази връзка пояснявам, че жалбоподателят много ясно си спомня регистрационните номера на автомобилите, които е управлявал, така че поддържам тези наши искания по т. 3, т. 4 и т. 5 от жалбата. Други доказателствени искания нямам на този етап.

юк. В.: По отношение доказателствените искания възразявам срещу допускането на свидетелски показания на основание чл. 104, ал. 10 КСО, който текст забранява установяването на категория труд със свидетелски показания, въпреки че според мен естеството и характерът на работа ще ни докажат точно каква категория труд лицето е упражнявало. В случай, че допуснете свидетелски показания моля свидетелите да докажат, че са работили по същото време с жалбоподателя. По отношение на доказателственото искане за издаване на съдебно удостоверение не възразявам. По отношение на експертизата, тъй като доколкото разбирам тя е поискана в условията на евентуалност, считам, че е по-добре да се изчака издаването на съдебно удостоверение и тогава. Имам доказателствено искане. Моля да задължите жалбоподателя да представи копие на трудовата си книжка, поне за процесния период.

Адв. И.: С оглед на събраните доказателства моля да ми бъде дадена възможност да поискаме евентуално и съдебно-икономическа експертиза.

Съдът по доказателствата

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

Допуска до разпит в следващо съдебно заседание двама свидетели при довеждане от жалбоподателя, които да установят значими за производството факти. 

Да се издаде поисканото от процесуалния представител на жалбоподателя съдебно удостоверение след заплащане на съответната държавна такса.

Задължава жалбоподателя С. М. М. да представи, надлежно заверено, копие от трудовата си книжка, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2017 г. от 11,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: