ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.11.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1970 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Ищецът Я.И.И. - редовно уведомен, се явява лично.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Костова.

 

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх. № 10151/27.09.2017 г. от началника на Затвора Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпилия писмен отговор по исковата молба с вх. № 11130/20.10.2017 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София с приложените към него доказателства /от л. 29 до л.33 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на Я.И.И., понастоящем в Затвора гр. Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София и началника на затвора гр. Бургас, с която се претендира обезщетение с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС за неимуществени вреди в размер на 6 000.00 лв. за периода от 13.06.2011 г. до 13.06.2014 г., ведно със законната лихва от датата на преустановяване на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК, чл.154 ГПК и чл.284, ал.5 ЗИНЗС.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба с така посочената сума. Претендирам обезщетение по повод лошите битови условия в посочения период - 13.06.2011 г. до 13.06.2014 г. само по отношение на престоя ми в Затвора Бургас. Във връзка с постъпилото становище на началника на Затвора Бургас и предвид изложеното в него правя следното уточнение на исковата претенция. За периода 13.06.2011 г. - 22.10.2012 г. претендирам сумата от 4000.00 лв. ведно със законната лихва от датата на преустановяване на увреждането - 22.10.2012 г. до окончателното изплащане на сумата. За другия период - 27.12.2013 г. до освобождаването ми на 13.06.2014 г. претендирам сумата от 2000.00 лв. ведно с законната лихва от дата на преустановяване на увреждането - 13.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. Моля за следващо съдебно заседание да бъдат допуснати двама свидетели в режим на призоваване, а именно Д.Е.Д. и Е.М.Д., понастоящем в Затвора Бургас. Други доказателствени искания нямам засега.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените писмени доказателства по делото. Да се уважи доказателственото искане на ищеца за допускане на свидетели.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези представени от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София.

Допуска до разпит поисканите от ищеца свидетели: Д.Е.Д. и Е.М.Д., понастоящем в Затвора гр. Бургас, които следва да бъдат доведени за следващото съдебно заседание.

Задължава директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да представи надлежно заверени Доклада на КПИ за процесния период и Справка за изпълнение на указанията, дадени с тях, за процесния период, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Задължава началника на Затвора Бургас и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да представят доказателства или допълнителна информация, които има значение за правилното установяване на фактите по делото, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: