ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1970 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.С.С., редовно призован,  се явяват адв. Д. и адв. С.-Р., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКа ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на ГПУ „Летище“ Бургас при РДГП „Аерогари“ към ГДГП МВР, редовно призован, не се явява представител.

 

адвокат Д.: Да се даде ход на делото.

адвокат С.-Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

адвокат Д.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Моля да задължите ответника да представи следните писмени доказателства, които сме посочили в жалбата: Указание за зачисляване, съхраняване и експлоатация на ОБВВПИ, оптически прибори и помощни средства в ГДГП-МВР № 44393/17.09.2013 г., приети със Заповед № 4223/18.09.2013 г. на Директора на ГДГП и Протокол от 06.08.2016 г. за съхраняваното служебно оръжие и боеприпаси на командированите служители от смяна „Г“ на ГКПП Аерогара Бургас. Представям и моля да приемете като доказателство в заверен препис Удостоверение за професионална специализация на доверителя ми. Моля да задължите ответника да представи и заверен  препис  от Партидна книга номер „2“ за движението и наличието на материални активи, раздавани на служителите за месец август 2016 г.

 

 съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Основателно е искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на посочените в жалбата и в днешно съдебно заседание, писмени доказателства.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

задължава ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от Указание за зачисляване, съхраняване и експлоатация на ОБВВПИ, оптически прибори и помощни средства в ГДГП-МВР № 44393/17.09.2013 г., приети със Заповед № 4223/18.09.2013 г. на Директора на ГДГП, заверен препис от Протокол от 06.08.2016 г. за съхраняваното служебно оръжие и боеприпаси на командированите служители от смяна „Г“ на ГКПП Аерогара Бургас и заверен препис от Партидна книга номер „2“ за движението и наличието на материални активи, раздавани на служителите за месец август 2016 г.

предупреждава ответника, че при неизпълнение в срок на дадените указания по това определение ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.02.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните уведомени по чл. 137, ал. 7 от АПК.

На ответника да се изпрати съобщение с задълженията, дадени с това Определение.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ