ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1970 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.С., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Д. и адвокат С.-Р., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКа ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на ГПУ „Летище“ Бургас при РДГП „Аерогари“ към ГДГП МВР, редовно уведомен, не се явява представител.

 

АДВОКАТ Д. И АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с придружително писмо вх. № 10679/21.11.2016 г., подписано от Началник на ГПУ Летище Бургас, заверени преписи на следните документи: Указания за зачисляване, съхраняване и експлоатация на ОБВВПИ, оптическите прибори и помощните средства в ГДГП-МВР peг. № 44393/17.09.2013 г.; Заповед peг. № 4223/18.09.2013 г. на Директор ГДГП; Протокол за съхраняваното служебно оръжие и боеприпаси на командированите служители от смяна „Г“ на ГКПП Аерогара Бургас УРИ 5393р-13916/09.08.2016 г.; Докладна записка относно липсващ протокол за съхраняване на служебно оръжие УРИ 5393р-18292/11.10.2016 г.; Заповед относно командироване на служители за осъществяване на гранични проверки в структури на РДГП Аерогари УРИ 3282з-2168/26.07.2016 г. и копие от дневник за получаване /сдаване на оръжие на служителите от смяна „Г“ в ГКПИ Аерогара Бургас от ГПУ Летище Бургас за месец август 2016 г.

 

АДВОКАТ Д.: Запознати сме с постъпилите доказателства. Да се приемат като доказателства по делото.

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания.

Представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с придружително писмо вх. № 10679/21.11.2016 г. документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 10679/21.11.2016 г. документи, а именно: Указания за зачисляване, съхраняване и експлоатация на ОБВВПИ, оптическите прибори и помощните средства в ГДГП-МВР peг. № 44393/17.09.2013 г.; Заповед peг. № 4223/18.09.2013 г. на Директор ГДГП; Протокол за съхраняваното служебно оръжие и боеприпаси на командированите служители от смяна „Г“ на ГКПП Аерогара Бургас УРИ 5393р-13916/09.08.2016 г.; Докладна записка относно липсващ протокол за съхраняване на служебно оръжие УРИ 5393р-18292/11.10.2016 г.; Заповед относно командироване на служители за осъществяване на гранични проверки в структури на РДГП Аерогари УРИ 3282з-2168/26.07.2016 г. и копие от дневник за получаване /сдаване на оръжие на служителите от смяна „Г“ в ГКПИ Аерогара Бургас от ГПУ Летище Бургас за месец август 2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Почитаема госпожо Съдия, атакуваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание е незаконосъобразна и неправилна поради допуснати груби процесуални и материални нарушения. Молим да бъде отменена, както и да ни бъдат присъдени разноски.

Представям писмено становище, в което аз и колегата ми – адвокат Д., сме изложили подробни съображения по спора.

 

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към тезата на колежката. Три са важните, според мен, обстоятелства. Първо, жалбоподателят  е назначен за отговорник на смяна на базата на отменен подзаконов нормативен акт. Второ, независимо от това обстоятелство, като отговарящ за касата, не са му вменени никакви конкретни задължения. И трето, изпълнителното деяние, което е посочено в заповедта, се касае за личното оръжие, т. е. всеки отговаря за собственото оръжие. От една страна го обвиняват, че не е наблюдавал как други си вземат оръжието, но посочват текст, който се касае за лично оръжие.

Моля да отмените заповедта.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: