ОПРЕДЕЛЕНИЕ №196

 

 24.01.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 196 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба от Т.П.П., ЕГН: ********** и С.П.П., ЕГН: **********, чрез адв. Н.П.К. – САК, със съдебен адрес: *** срещу Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас.

В жалбата е направено особено искане за спиране на действието на Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, тъй като същото би могло да причини значителни и/или трудно поправими вреди. Не са посочени мотиви към особеното искане.

С Разпореждане от 22.01.2018 г. е изискана административната преписка, като същата е постъпила на 24.01.2018 г. с писмо вх. № 978/24.01.2018 год., ведно с приложения по опис.

Видно от така постъпилите материали Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас е с адресати двамата жалбоподатели - Т.П.П. и С.П.П., както и А.Н.Н.. Със същото адресатите са уведомени, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ е постъпило Заявление вх. № 01-164519-021.06.2017 год., подадено от А.Н.Н., с искане да бъде променен кадастралния регистър към одобрената със заповед № РД-18-39/27.07.2015 г. на Изп. Директор на АГКК - София, кадастрална карта на с. Черни връх, общ. Камено, област - Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори *** и ***, като за тях се впишат като собственици в регистъра наследници на Т.П. Д., на основание представен нотариален акт №122. т. 4. д. 1765 от 04.08.1966 г. на Бургаски народен съд.

В Уведомлението е посочено, че към заявлението са представени следните документи: нотариален акт №122, т. 4, д. 1765 от 04.08.1966 г. на Бургаски народен съд , нотариален акт №116, т. 6, д. 1975 от 27.08.1966 г. на Бургаски народен съд, нотариален акт № 117, т. 6, д. 1976 от 27.08.1966 г. на Бургаски народен съд, нотариален акт № 118, т. 6, д. 1977 от 27.08.1966 г. на Бургаски народен съд, нотариален акт №120, т. 3, д. 1464 от 09.06.1978 г. на Бургаски районен съд, нотариален акт №89, т. 24, д. 16367 от 22.12.1997 г. на Бургаски районен съд, нотариален акт№105, т. 6, д. 1349 , per. 2428 от 18.03.2004 г. на Служба по вписванията Бургас, извадка от per. план на с. Черни връх от 1926 г, извадка от действащия ПУП на с. Черни връх от 1983 г., комбинирана скица, изготвена от правоспособно по ЗКИР лице, удостоверение за наследници на Т.П. Д. № 190-21.11.2016 г.

Адресатите са уведомени, че предвид представените документи и на основание чл. 51, ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на данни в КРНИ на с. Черни връх, изразяващо се в:

- Заличаване на Наследници на П.Т.Д. като собственици от КР за ПИ *** и ***.

- Вписване на Наследници на Т.П. Д. като собственици в КР за ПИ *** и ***.

- Вписване на Т.П.П. като собственик в КР за ПИ ***.

Съдът, след като се запозна с гореизложеното, намира така направеното оспорване срещу Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, както и направеното в него особено искане за спиране на действието на Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас за недопустими, като мотивите за това са следните:

Видно от посоченото в Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, изменението на КККР е осъществено на основание чл.53, ал. 1, т.3 от ЗАКОНА за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

В чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР е предвидено, че „Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по чл. 51, ал. 1, т. 3 се извършват със: 1. заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота; 2. заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота.“

В ал. 9 на същия член /чл. 53б, ал. 9 от ЗКИР/, е посочено, че  „Обжалването на заповедта по ал. 7 и 8 не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.“

В жалбата от Т.П.П. и С.П.П. е посочено, че е срещу Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, но същото няма характеристиките на индивидуален административен акт по чл.21 от АПК, т.к. не съдържа властническо волеизявление на органа. Няма характер и на уведомление по чл. 26 от АПК, т.к. с него не започва административното производство. Уведомлението не представлява и изразеното с действие волеизявление на органа, с което непосредствено се създават права и задължения на правните субекти. Т.е. действие, което да представлява индивидуален административен акт по легалната дефиниция на чл.21, ал.1 от АПК. Уведомлението има уведомителен характер, а не се създават права или задължения, респ. с него не се засягат законни интереси на жалбоподателите, а само се оповестява на страната самото действие по вписването на извършените промени в кадастралния регистър.  /В този см. са Решение № 12144/10.11.2016г. по адм. дело №3403/2016г., Решение № 7834/28.06.2016 г. по адм. дело № 1450/2016г. и Решение № 6434/ 31.05.2016 г. по адм. дело № 11440/2015г., всички на II о. на ВАС/.

Поради горното, следва да се заключи, че е налице основанието по чл. 159, т.1 от АПК – актът - Уведомлението с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас не подлежи на оспорване, поради което жалбата срещу уведомлението следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.

Без разглеждане следва да бъде оставено и направеното в жалбата особено искане за спиране на действието на Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, тъй като съобразно изложените по-горе мотиви, Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас не съставлява индивидуален административен акт, чието изпълнение да бъде спряно.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 159, т. 1 от АПК и жалбата, като и направеното в нея особено искане следва да се оставят без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Т.П.П., ЕГН: ********** и С.П.П., ЕГН: **********, чрез адв. Н.П.К. – САК, със съдебен адрес: *** срещу Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас, като и

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното с жалбата особено искане за спиране на действието на Уведомление с изх. № 24-25907/19.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 196/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

                                 СЪДИЯ: