ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№424         14.03.2017 година,          гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 196 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „МСП- маркет“ ЕООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ********, против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-712 от 26.11.2015 г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър.

С разпореждане от 26.01.2017 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 50 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщението за тези указания е връчено на пълномощника на жалбоподателя на 03.02.2017 г., видно от приложената по делото разписка за връчване. В определения от съда 7-дневен срок, изтекъл на 10.02.2017 г. (присъствен ден), нередовностите не са отстранени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МСП- Маркет“ ЕООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ********, против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-712 от 26.11.2015 г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2041/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: