Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         889                                     12.05.2016 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря К.Л., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 196 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адв. Д.Р. ***, като пълномощник на С.-С. Г.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 456 от 22.12.2015 г. по НАХ дело № 121/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 14-0304-001489/22.07.2014 г. на началника на РУ- Несебър.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на решението в обжалваната част, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решение № 456 от 22.12.2015 г. по НАХ дело № 121/2015 г. Несебърският районен съд е изменил наказателно постановление № 14-0304-001489/22.07.2014 г. на началника на РУ- Несебър в частта, с която на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на С.-С. Г.Г. административно наказание за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като е намалил размера на наказанията, както следва: наказанието „глоба“ от 800 лева на 500 лева и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ от 9 месеца на 6 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че деянието съставлява административно нарушение, но при определяне размера на наказанията не са спазени изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението в обжалваната част е правилно.

Налице са обективните и субективните елементи от състава на административното нарушение по 174, ал.1, предл.1 от ЗДвП- касаторът е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила, а именно: 0.89 промила, поради което правилно е ангажирана неговата отговорност за посоченото нарушение.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато в производството по издаване на наказателното постановление съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Допълването на акта за установяване на административно нарушение, след неговото връчване на нарушителя, безспорно съставлява нарушение на процесуалните правила, но то засяга единствено второто нарушение, за което касаторът е бил наказан- по чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП, а в частта, досежно това нарушение, наказателното постановление не е предмет на касационната проверка. Обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на наказанията по чл. 174, ал.1 от ЗДвП, са подробно и ясно описани в акта за установяване на административно нарушение, съставен по време на проверката и връчен на нарушителя, с което е осигурено правото на защита на последния.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 456 от 22.12.2015 г. по НАХ дело № 121/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 14-0304-001489/22.07.2014 г. на началника на РУ- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.