Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      738                        град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

              Председател:   Таня Евтимова

  Членове:   1. Галина Радикова

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 196 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас против решение № 2453/04.12.2013г., постановено по НАХД № 3931/2013г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02-02023884/17.06.2013г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас и наложената на „УСМ Бургас” АД имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от кодекса. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърди издаденото наказателно постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – „УСМ Бургас” АД, гр.Бургас не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас пледира за отхвърляне на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени като се измени наказателното постановление и размера на наложената имуществена санкция се редуцира на 1 500 лева.

От съдържанието на приложените по делото доказателства се установява, че на 27.02.2013г. е извършена проверка за спазване на трудовото законодателство на „УСМ Бургас” АД. По време на проверката е констатирано, че работодателят не е изплатил трудовото възнаграждение на И.Г.Л. за месец май 2011г.. Дадени са задължителни предписания на търговеца да отстрани констатираното нарушение като изплати в срок до 18.03.2013г., възнаграждението на Л. за месец май 2011г. При последваща проверка служителите на Д „ИТ” – Бургас установяват, че към 18.04.2013г. задължителното предписание не е изпълнено. Деянието е квалифицирано от длъжностните лице като нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, за което е съставен акт и е издадено наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.404, ал.1, т.1 от КТ за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл.400 и чл.401 по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат следните административни мерки – да дават задължителни предписания на работодателите, предприятията ползватели, органите по назначаването и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, включително и на задълженията по социално-битовото обслужване на работниците и служителите и на задълженията за информиране и консултиране с работниците и служителите по този кодекс и по Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. Неизпълнението на задължителните предписания, дадени от контролен орган, е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.415, ал.1 от КТ глоба или имуществена санкция в размер от 1 500 лева до 10 000 лева. В настоящия случай, по делото е установено, че ответника по касацията не е изпълнил дадените му задължителните предписания, касателно трудовото възнаграждение на И. Л. за месец май 2011г., с което е осъществил фактическия състав на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда. Задължителното предписание, доколкото не е отменено, е валиден административен акт и поражда всички, произтичащи от закона последици. Приложената от контролния орган принудителна административна мярка, която не е обжалвана или редът за обжалването й е изчерпан, е задължителна за лицето, по отношение на което е наложена, и неизпълнението й е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, съгласно нормата на чл. 415, ал. 1 от КТ. Като не е преценил това обстоятелство, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което не съществува пречка да се разреши по същество. Безспорно е установено, че от деянието на касатора не са настъпили вредни за работника преки последици, поради което размера на наказанието, наложен от административния орган трябва да се редуцира към установения от КТ минимум, който в случая се явява справедлив.

Предвид  гореизложеното, решението трябва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което да се измени наказателното постановление като на дружеството се определи имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ решение № 2453/04.12.2013г., постановено по НАХД № 3931/2013г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02-02023884 от 17.06.2013г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас.

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02023884 от 17.06.2013г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция, наложена на „УСМ Бургас” АД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Комлушка низина” № 1, представлявано от управителя Г.С.К. от 2 000 лева на 1 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...