Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1267       Година 12.07.2012      Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на трети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 196 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156, във връзка с чл.144, ал.1 и чл.106, ал.2 от ДОПК, във връзка с чл.9б и чл.4, ал.1 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на „Мерити Дивелъпмънтс” ЕООД, гр.*** с ЕИК *** против Акт за установяване на публично общинско вземане № 40/08.12.2011г., издаден от кмета на община Несебър. С акта са установено задължение на дружеството за такса битови отпадъци, за периода 2006 година, в размер на главница 8 668,24 лева и лихва 5 817,89 лева. В жалбата са прави искане да се отмени оспорения акт, тъй като се твърди, че имота не е застроен и по отношение на него не се прилагат услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране.

Ответникът – Кмета на община Несебър, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и недоказана.

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

“Мерити Дивелъпмънтс” ЕООД е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ Х-436, кв.3403 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад, Община Несебър съгласно нотариален акт № 44, том ХХІV, рег.№12163, дело 4402/2005г. по описа на нотариус с рег. № 208 на Нотариалната камара.

С оспорения акт са установени задължение на дружеството за такса битови отпадъци, за периода 2006 година, в размер на главница 8 668,24 лева и лихва 5 817,89 лева, дължими за посочения недвижим имот.

Този акт е нищожен, като издаден от некомпетентен  за това орган.

В действащото българско законодателство няма легално определение на понятието нищожен административен акт, но законодателя е приел критериите на който следва да отговаря един административен акт за да е законосъобразен. Степента на нарушаване на тези критерии води до нищожност или унищожаемост на административния акт. За да е законосъобразен административния акт е необходимо да е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административнопроизводствените правила, да не противоречи на материално правни разпоредби и да съответства на целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.9б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл.4, ал.1 - 5, а обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния кодекс и обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В ал.3 е посочено, че в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители, а съгласно ал.4 служителите по ал.3 се определят със заповед на кмета на общината. Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на НАП, съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ.

Видно от посочените разпоредби актовете за установяване на публични задължения за такса битови отпадъци се издават от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината. Процесния акт е нищожен, като издаден от кмета на община Несебър, който не е компетентен орган по смисъла на чл.4, ал.3 от ЗМДТ, а е решаващ орган и не може да изземва функциите на служители с правомощия на орган по приходите.

Производствата по установяване на публични вземания по реда на ЗМДТ се движат по правилата на ДОПК, а не по АПК, поради което и областният управител не се явява горестоящ административен орган и неправилно е посочен в издадения акт като орган, пред който може да се упражни правото на жалба. Също така, след като акта е издаден не от компетентния орган по приходите, а от решаващия орган по смисъла на чл.152, ал.2 от ДОПК, не би могло да се проведе предвиденото в ДОПК задължително административно обжалване, тъй като единствено областният управител на област Бургас би могъл да извърши този контрол, но по силата на посочените разпоредби от ЗМДТ и ДОПК, той не притежава законовата компетентност да разглежда жалби срещу актове издадени по този реда. Противното би означавало жалбата срещу един нищожен акт, издаден от некомпетентен орган, да бъде разглеждана от друг некомпетентен орган, чийто акт също би бил нищожен.

С оглед на изложеното оспорения акт за установяване на публично общинско вземане, следва да бъде обявен за нищожен, като издаден от некомпетентен орган.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично общинско вземане  № 40 издаден на 08.12.2011г. от кмета на община Несебър.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: