ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер    196   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  14:05  часа се явиха:

За касатора –  Директор на ТД на НАП - Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Димитров, упълномощен от по-рано. 

За ответника по касация – „Жълто и синьо” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Мариана Рангелова, упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ ДИМИТРОВ – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ РАНГЕЛОВА – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

ЮРИСКОНСУЛТ ДИМИТОРВ – Поддържам изцяло жалбата. Няма да сочим доказателства и нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ РАНГЕЛОВА – От името на представляваното от мен дружество считам, че жалбата е неоснователна и необоснована. Няма да сочим други доказателства и нямаме доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима,  подадена от адресата на наказателното постановление, в законоустановения срок Няма да правя искане за събиране на доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ ДИМИТРОВ -  Моля Ви за решение, с което да отмените решението на Районен съд - Бургас и да постановите друго, с което да потвърдите изцяло обжалваното наказателно постановление. Мотивите за това ми искане са подробно изложени в касационната ни жалба.

 

АДВОКАТ РАНГЕЛОВА – От името на представляваното от мен дружество моля решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила. Същото е правилно, обосновано и законосъобразно, поради което моля да бъде оставено в сила в неговата цялост. 

Ще представя писмени бележки в най-кратък срок.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. Споделям мотивите на съда за съществено нарушение на правото за защита на санкционираното лице.

        

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: