ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 21.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                                 две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 196  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  13,10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Ю.З. - редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът – Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. С.А.

Заинтересованата страна З.М.З. - редовно призована, не се явява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮК. АРНАУДОВ: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът докладва жалбата на А.З. против заповедта на Заместник-кмета на Община Бургас, предмет на оспорване по настоящото производство. В жалбата се излагат доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, с които правото на защита на А.З. е било нарушено.

 

ЮК. А.: Оспорвам изцяло жалбата. Да се приеме административната преписка по делото. Представям и моля да приемете доказателства за компетентност на органа издател на акта, а именно: Заповед № 3544 от 23.12.2008 г. и Трудов договор от 13.11.2007 г., от които се установява, че издателят на заповедта – инж. К.М. е заместник-кмет по „Устройство на територията и строителството”. Представям и длъжностна характеристика на специалистът „Строителен контрол”, който е изготвил констативният акт, приложен към оспорената заповед.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ПРИЕМА като доказателства Заповед № 3544 от 23.12.2008 г. и Трудов договор от 13.11.2007 г., длъжностна характеристика на специалистът „Строителен контрол”.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮК. А.: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е съобразена с приложимото право. Издадена е от компетентен орган и във формата, предвидена от закона. Заповедта съответства на целта на закона.

 

Съдът се запозна с материалите по делото и въз основа на тях в настоящото съдебно заседание постанови своето решение № 414/      21.04.2010 г.

 

РЕШЕНИЕТО БЕ ПРОЧЕТЕНО в съдебно заседание.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

414/21.04.2010 година, гр. Бургас,

 

Административен съдгр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. 196/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба от А.Ю.З. с ЕГН ********** *** против заповед3493/11.11.2009 година на заместник-кмета на община  Бургас.

С оспорения акт, на основание чл.57а от ЗУТ, е заповядано премахването на преместваем обект, собственост на жалбоподателя, поставен без разрешение върху общински терен – УПИ І-28,20,21 кв. 143 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, град Бургас, представляващ павилион за закуски с размери 5,00/8,00 метра, обозначен на изготвената помощна схема под66.

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на акта.

Поддържа, че в заповедта правната квалификация на установената фактическа обстановка е дадена твърде общо. Тъй като състава на чл.57а ал.1 т.1 от ЗУТ съдържа две хипотези, а не е посочено коя хипотеза е налице, според административния орган, това нарушава правото на защита на г-н З.. Твърди, че в заповедта не е посочено населеното място, в което е разположен павилиона, а това води до невъзможност да се индивидуализира обекта. Постановеното прекъсване на водоподаването и електрозахранването към обекта е определено като незаконно, поради липса на посочено правно основание за издаденото разпореждане. Изготвената помощна схема, в която са описани обектите, не е била връчена на жалбоподателя, което го е поставило в невъзможност да се ориентира, дали обекта посочен в нея е преместваем или масивен.

Иска се заповедта на заместник - кмета на община Бургас отменена. Претендират се разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

Прилага административната преписка по издаването на оспорената заповед.

По допустимостта на оспорването.

Жалбата е подадена срещу индивидуален административен акт, по смисъла на чл.214 от ЗУТ, с който се засягат правата на жалбоподателя и за който е предвидена възможност за съдебен контрол по реда на чл.215 ал.1 изр.1 от ЗУТ.  Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган. Съгласно чл.57а ал.3 от ЗУТ, заповедите за премахване на обекти се издават от кмета на общината. Видно от представената по делото заповед3544/23.12.2008 година на кмета на община Бургас, заместник-кмета на общината по устройство на територията и строителството е оправомощен за издава заповеди по чл.57а ал.3 от ЗУТ, каквато е и процесната.

Доказателство, че инж. Костадин Марков е заместниккмет е представеното заверено копие от трудов договор, подписан между него и кмет на община Бургас.

Заповедта съдържа всички необходими реквизити, поради което съдът приема, че е издадена в съответствие с изискванията за форма на административния акт.

В производството по издаването на заповедта не са допуснати процесуални нарушения.

С констативен протокол № 178/23.09.2009 година (лист 14) служител на  община Бургас е извършил проверка и установил, че в общински имот УПИ І-28,20,21 кв. 143 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, град Бургас, без надлежно издадени разрешения, са монтирани обекти, за които е установено, че са на жалбоподателя.

С писмо № 94 – А – 400/09.10.2009 година (лист 13) жалбоподателят е уведомен, за установените обстоятелства и е поканен за връчване на констативен акт.

С констативен акт № 260/15.10.2009 година (лист 12) служители на община Бургас са възпроизвели обстоятелствата, установени при проверката на 23.09.2009 година, а именно, че върху общински терен, УПИ І-28,20,21 кв. 143 по плана на ж.к. “Меден Рудник”, град Бургас, без надлежно издадено разрешение, е разположен преместваем обект -  метален павилион за закуски с размери 8,00/5,00 метра, собственост на А.З. и З.З..

Констативният акт е връчен на А.З. в деня на съставянето му. Г-н З. е използвал предоставената му от закона възможност и на 19.10.2009 година е депозирал възражение срещу констативния акт (лист 10). Във възражението си той е изразил възмущението си от действията на общинската администрация, като е заявил, че многократно е подавал заявления за закупуване на общинския терен и заузаконяване на магазините, но не му е било обърнато внимание.

В оспорената заповед, направеното възражение е обсъдено, макар и пестеливо, като е прието, че то е неотносимо към административното производство.

Не са налице твърдените от жалбоподателя процесуални нарушения при издаване на административния акт. От обстоятелствената му част по несъмнен начин се извлича към коя хипотеза на чл.57а ал.1 т.1 от ЗУТ може да се подведе установеното разполагане на преместваемия обект в общинския терен – а именно, че е разположен без разрешение. Действително, в заповедта не е посочено населеното място, където е установено разполагането на павилиона, но в административната преписка, с която жалбоподателят е бил запознат се съдържа обозначение на населеното мястоград Бургас. Самият жалбоподател във възражението си не оставя съмнение, че е наясно в кое населено място са установени незаконно поставените обекти, както и че обектите са поставени без разрешение.

Оспорената заповед не противоречи на материалноправни разпоредби.

Съгласно чл.56 ал.2 изр.І от ЗУТ, за преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет.

По делото не се спори, че за процесния обект от община Бургас изобщо не е издавано разрешение за поставяне. Обектът е индивидуализиран в достатъчна степен. В хода на съдебното производство от страна на жалбоподателя не са представени доказателства, с които да се обори установения в заповедта отрицателен фактче към момента на издаването й павилионът е разположен без разрешение за поставяне.

Затова съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, поради което, на основание чл.219 ал.1 от ЗУТ, чл.172 ал.2 и чл.173 ал.2 от АПК,

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З. против заповед3493/11.11.2009 година на заместник-кмета на община  Бургас.

 

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ:                                         

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: