ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1969 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦът “Елфрида“АД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Национална агенция за приходите гр. София, редовно призован, се представлява от гл. юк. А., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от “Елфрида“ АД с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 13 220.00 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № 6/19.01.2017 г., издадено от зам. директора на ТД на НАП гр. Бургас ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на настоящия иск до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

 

адв. Н.: Поддържам исковата молба. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства, както и тези, представени пред първата инстанция. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

гл. юк. А.: Оспорвам исковата молба. Не възразявам да бъдат приети представените с исковата молба доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

прокурорът: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да се позовавам на нови доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани от страните допълнителни доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите исковата претенция на моя доверител като основателна и доказана. Видно от доказателствата по делото категорично се установява наличие на отменен по надлежен ред незаконосъобразен административен акт, както и причинени имуществени вреди на „Елфрида” АД по повод извършени процесуални действия, стигнали до неговата отмяна. Моля да присъдите на доверителя ми направените в настоящето производство съдебно-деловодни разноски в размер на 1000,00 лв. - 50,00 лв. държавна такса и 950,00 лв. адвокатски хонорар, съобразен с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

гл. юк. А.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение исковата молба. Подробни аргументи в тази насока съм изложил в писмения отговор, депозиран пред съда, като моля същите да бъдат съобразени при постановяване на съдебното решение. С оглед изхода на делото моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата молба е частично основателна и следва да бъде уважена. В своята практика вас е приел, че НП представлява административен акт и неговата отмяна като незаконосъобразен такъв безспорно води до причиняване на имуществени и неимуществени вреди. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1 от 2017 г. на ВАС, където изрично е посочено, че отмяната на НП като незаконосъобразно представлява отмяна на незаконосъобразен административен акт и заплатените адвокатски възнаграждения за правна защита са пряка и непосредствена последица от отмяната на този акт. Налице са всички предпоставки по чл. 1, ал. 1 Зодов. Считам обаче, че искът за имуществени вреди е завишен по своя размер, а в Тълкувателно решение № 1 от 2017 г. изрично е посочено, че размерът на определените от съда имуществени вреди не следва да водят до неоснователно обогатяване. Считам, че въпреки че са налице доказателства, обосноваващи размерът на платения адвокатски хонорар, имуществените вреди следва да бъдат определени в едни разумни граници, като се вземе предвид сложността на самото АНД пред първа и втора инстанция.

 

реплика на адв. Н.: По отношение размера на заплатеното адвокатско възнаграждение същият е минимален, определен по Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения, тъй като размерът на наложената имуществена санкция на моя доверител е била в размер на 200 000,00 лв.

 

Дуплика на прокурора: Аз не считам, че това е от съществено значение, защото характерът на самата защита е значително по-лек. Не следва да се изхожда от самия размер на наложената санкция.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: