ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА А.

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно номер 1969 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:43 часа се явиха:

 

Вносителят Районна прокуратура – Карнобат, редовно призована, явява се прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Ответникът Общински съвет – Сурнгурларе, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С придружително писмо вх. № 10656 от 21.11.2016 г. по делото са представени заверени преписи от протеста на прокуратурата и от предложение за изменение на оспорения текст и доказателства, удостоверяващи приемането от компетентния орган.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените от Общински съвет – Сунгурларе доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с протеста на Районна прокуратура – Карнобат, както и  тези, представени от ответника с придружително писмо вх. № 10656 от 21.11.2016 г.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с протеста на Районна прокуратура – Карнобат, както и  тези, представени от ответника с придружително писмо вх. № 10656 от 21.11.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаеми госпожи съдии, поддържам протеста на прокурор от Районна прокуратура – Карнобат, като считам същия за основателен и моля да отмените като незаконосъобразен чл. 38, т.12 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе. Считам, че тази наредба, както е посочено в протеста, е в противоречие с чл. 107 от Закона за местните данъци и такси с текстовете на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ и хипотезите, посочени в чл. 8, ал. 1 от същия закон. Налице е противоречие с чл. 74, ал.1, т. 8 от ЗУТ. Както Законът за местните данъци и такси, така и Законът за устройство на територията са закони от по-висш ранг и подзаконовият нормативен акт – наредбата, би следвало да е съобразена с тях.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: