ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Й.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1969 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ел Ен Ди” ООД, редовно призован, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Й.Д..

 

Явява се вещото лице К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице М., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице М..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице К.М., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм второ допълнително писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Т.: Запознала съм се със заключението. Нямам въпроси, да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Запознала съм се със заключението и имам въпроси.

На стр.2 където почвате да описвате инфраструктурата на имота не разбрах точно кои са обектите на експертиза, каква инфраструктура има този имот? Посетихте ли го на място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да посетих имота на място. Той представлява терен на урбанизирана територия, застроен, благоустроен, с два басейна в него, с ограда от всичките му страни. Съответно сградите в момента на огледа са построени изцяло и въведени в експлоатация. В дворът по-голямата част е изпълнен с настилка от декоративни бетонови плочи, мисля че само отзад имаше тревна ивица и от пред цветна ивица, около басейните. Май месец ходих на оглед в имота.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не сте посочили на какво отстояние от плажната ивица е имотът?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Спрямо плажната ивица не съм го мерил точно, но фактически е в зона „Запад” на Слънчев бряг. Не е първа линия, той е на напречна улица в Слънчев бряг- Запад, на отстояние на 200 и няколко метра от светофара на главния път Бургас-Варна, а от другата страна срещу улицата, на която се намират процесните имоти е пътя за с.Тънково. Близо е до бившата дискотека „Камелия”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Има предвид около този имот каква инфраструктура има - автогара в близост, магазини?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Малко по близо идва до дискотека „Камелия” отколкото светофара на главния път Бургас-Варна, само за сведение това е скица на комплекса, в който се намират процесните обекти, който е в зелено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Процесният комплекс е „Камелия гардън 1” ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Говоря за обекта, където се намират процесните апартаменти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Ползвали ли сте нотариални актове за сходни имоти, но същите не са приложени по делото. Може ли да кажете тези нотариални актове, които сте използвали на каква пазарна цена са продадени? Само сте посочили в заключението, че е над данъчната.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Навсякъде е посочена стойността на имотите. Например на стр.8, първия абзац за апартамент с площ 76.04кв.м., съм посочил данъчна оценка 4672,40 лева и продаден за 6000 лева. Навсякъде е написана данъчната оценка и пазарната стойност на която е продадено. Повечето актове, които намерих са под данъчните оценки или на данъчната или много леко закръглено над данъчната. Аз не съм ги имал предвид тези случаи. Има много случаи при, които имоти са продавани под данъчната им оценка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Тези нотариални актове, които сте ползвали, понеже не сте ги приложили, не можем да направим сравнение за кои райони са и по какво сте ги съпоставяли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Посочил съм, в констативно-съобразителната част, че всички сделки за имоти, които съм ползвал са в геодезически район 507, в който се намират и процесните апартаменти, а именно ПИ от 1000 до ПИ 4000, а процесните са в ПИ три хиляди и нещо. Не съм използвал нотариалните актове, представени от ответника, тъй като същите са в геодезичен район 506, който е на север от базар „Палма” в центъра нагоре към разклона към Свети Влас. Геодезически район 507 е под базар „Палма” към ресторант „Червения лъв”. Геодезическия район е вписан в идентификатора на имотите по кадастралната карта и представлява второто от трите състави числа

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Въпросът ми беше по тези нотариални актове за сходни имоти и които Вие сте посочили, че се намират в геодезичен район 507, някаква друга съпоставка правите ли с имотите предмет на спора. Дали са в комплекс, инфраструктурата им, начина на тяхното изграждане, има ли развлекателни съоръжения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не можах на всичките сходни случаи да направя такава съпоставка, защото нямах възможност да ги обиколя всичките сходни случаи и това се дължи на първо място на големия обем работа и второ невъзможност на Службата по вписвания-Несебър да ми даде на хартиен носител актовете, но при огледа и посещението на процесния обект и минавайки покрай съседните сгради за сезонно ползване, мога да кажа, че всички имат малки басейни, каквито са и двата в комплекса, в който се намират процесните апартаменти. Общо взето инфраструктурата е сходна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Разделели сте заключението си в две таблици – на такива продадени на право на строеж и такива продадени на груб строеж. По отношение на първата таблица общо за всички стойности, които сте дали, как определихте пазарните стойности на процесните обекти, по нотариални актове на обекти продадени с право на строеж и какво включвате като СМР-та в тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: При определяне на пазарната стойност на процесните продажби на право на строеж от сходните сделки, които съм извлякъл в т.3А, която започва от стр.2 и завършва на стр. 8 малко преди края, са описани сходни сделки със съответните номера на нотариални актове, входящи регистри, том и дело, като цитираните в тях пазарни цени съм взел за чиста монета. Само за право на строеж е отразено като единична стойност на петата колона на Приложение 1 и като обща стойност като право на строеж, само като вещно право в следваща 6 колона. Към така намереното средно право на строеж сравнимо, съм добавил на база на първоначалната експертиза и анализа в нея, стойността на извършените към всеки един момент СМР, включително и проектантски и други административни разходи. В 7 колона са посочени единични цени и 8 за СМР и накрая за формирането на пазарна стойност на правото на строеж на всички обекти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: По отношение на останалите имоти, които са продадени с нотариални актове  след 02.12.2005година, как сте определили пазарните стойности?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Отново със сходни случаи описани подробно в констативно-съобразителната част, по периоди около или преди съответните продажби съм извлякъл средна сравнима пазарна стойност и на база на състоянието на всеки процесен продаден имот към момента на продажбата, като пак от анализа в основната експертиза съм определил пазарната му стойност, тоест продадено на груб строеж, без извършени допълнителни работи. Всичко е описано в проценти, като пример т. 3.В. на стр.10 надолу, казвам, че обекти  продадени в периода от  01.01.2006година до 27.08.2006 година, продадени на степен след груб строеж и започвам с обекти за месец февруари, където процентите 69,70. На стр. 11 за март и април в средата казвам вече, че има завършеност на 74.59 %. На следваща стр.13 пък има сделки май и юни и с хода на строителството нарастват процентите на 86,44%. Това са проценти на база на основната експертиза и на база на документите за строителството и на база на увеличената стойност, която съм използвал. На страница 16, вече процентите са 91,68%. Това са сделки преди приемане на строежа.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Какво имате предвид под преди приемането?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В зависимост хода на строителството приемам на какъв процент завършеност има и на каква стойност е съответният обект и след приемането, приемам, че с въвеждането в експлоатация са 100% завършени. Това е на стр. 20, б.Д.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Обърнахте ли внимание на нотариалните актове приложени по делото и видяхте ли такива при жалбоподателя за продадените обекти след 02.12.2005 година. Има ли уговорка в тях в каква степен на изграждане се продават?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Имам ги тези нотариални актове, но мисля, че нямаше такова нещо отразено. Ето един от 02.2006година, пише след груб строеж, но няма такъв абзац, в нотариалните актове, които гледам в момента от 2006 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Обърнахте ли внимание, че пазарните стойности вашите в настоящото заключение са по-ниски от данъчните оценки и по-ниски от заключението Ви в първата експертиза?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Аз оценям по метода на неконтролируемите сравними цени, като вземам сходни цени, без да намесвам процесните и е възможно да се получи моите оценки да са по- ниски от процесните. Това е теорията - средна сравнима стойност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това означава ли, че е само теоретична тази цена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Пазарната цена е исторически факт. Не съм обръщал внимание на това за оценките, тъй като обема на работа беше много голям, но теоретически може да се получи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Тези цени, които сте посочили реални пазарни цени ли са от вашата практика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: От моята практика мога да кажа, че като дойде руснак с куфарче и като намери закъсал предприемач с кредит, който не може да върне, купува на ниски цени на куп, ангро.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нотариалните актове, които сте използвали, на някакъв принцип избирали ли сте плащането дали е на ръка, по банков път. Разделяли ли сте ги по този принцип?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм обърнал внимание и не съм разглеждал този въпрос. Има сделки две или три, при които купувачът купуваше с кредит, пишеше, че е дал 2000 лева, а останалата сума с кредит от ДСК.

 

АДВОКАТ Т.: Такъв въпрос няма поставен за изследване към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Въпрос е поставен  въз основа на своя практически опит и дългогодишни познания като оценител да посочи в какъв диапазон от най-ниски до най-високи варират цените, като никъде в заключението това не е посочено.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не е посочено такъв момент при това дело, но в настоящия Административен съд и по подобно зададен въпрос също от представител на ТД на НАП отговорих, с понятията които имах устно и практически изследвано и беше възразено от страна на представителя на ТД на НАП, че това не е достоверно. В тази връзка по този въпрос не мога да се произнеса. Агенциите за недвижими имоти крият цените за извършените цени на сделки и крият информацията, която искаме от тях , макар и устно. В тази връзка не мога да дам отговор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Съобразихте ли се при отговорите на въпросите, които съм поставила, кой е изградил комплекса изцяло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Мисля, че в предходното заключение бях писал нещо, но не си спомням. Устно ми беше дадено обяснение от „Мела инвест” гр.Бургас в офиса в кв.Комлука, че те са изграждали този комплекс с процесните имоти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: А някакви проверки в „Мела инвест”ООД и при жалбоподателя правихте ли кой е доизградил имотите. Има ли договор за строителство за доизграждане на обектите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм извършил това нещо. Отговорил съм на определените от съда въпроси в съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам заключението на вещото лице. То не се е съобразило с поставените от мен въпроси повторно. Трябваше да провери, както в счетоводството на жалбоподателя, така и при строителя кой е доизградил обектите продадени на ниво право на строеж или преди въвеждане в експлоатация, като при разпита на основното заключение самото вещо лице заяви, че има такива договори в „Мела инвест”, но не ги е виждало. Такава проверка, както стана ясно не е направена и няма отговори различните СМР-та от кого са извършени и ако е от жалбоподателя да изчисли пазарната стойност на имотите продадени преди датата на въвеждане в експлоатация към датата на въвеждане в експлоатация. Следваше да се съобрази  с това и да направи средна пазарна цена, а вещото лице отново ползва изводите си от първоначалната експертиза и анализа в нея за да отговори на този въпрос, като е имал предвид стойността на извършените към всеки един момент СМР, включително и проектантски и други административни разходи. В тази връзка ми бяха въпросите, че вещото лице следва да определи пазарните стойности на имотите към датата на въвеждане на обекта, които са продадени на право на строеж, като за останалите да се съобрази по нотариални актове и като в последствие кой е достроил обектите на 100%. Считам, че не е отговорено на тези въпроси. От така представените от вещото лице аналози, не мога да се съглася с тезата, че са по метода на сравнителните неконтролируеми цени и са пазарни стойности на имотите, като се стига до парадокс, че вещото лице посочва суми от години от 2005, 2006, 2007 и 2008 година, които са по-ниски като данъчна оценка на процесния имот. Представям за сведение, че имотите на жалбоподателя се продават от една Агенция и цените варират около 650 евро на кв.м., като единия обект и е предмет на делото.

Не е отговорено и на въпросите ми по т 3 и т.4 от молбата ми. В тази връзка считам, че не е отговорено на поставените въпроси и оспорвам заключението, като моля да се отговори на поставените от мен въпроси, като се допусне допълнителна експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 910 лева, от които 600 лева платими от внесения от депозит и 310 лева платими от ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Т.: Г-жо председател, експертизата е изготвена компетентно при спазване на Наредбата за изготвяне на експертизи. Вещото лице отговорило точно на поставения въпрос от съда в съдебно заседание. В основното и двете допълнителни заключения има няколко варианта на себестойност, на пазарна стойност. Считам, че не следва да бъде допускана допълнителна експертиза, като пак казвам, че вещото лице е отговорило точно на поставения въпрос.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не следва да бъде назначавана поредната допълнителна експертиза, тъй като беше даден отговор на всички въпроси поставени на вещото лице в заключението.

АДВОКАТ Т.: Допълвам отговори на всички въпроси е дало вещото лице, включително и на поставените днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам искането за експертиза по същите въпроси, които съм представила по делото, като предоставям на съда.

 

АДВОКАТ Т.: Не разбрах какво оспорвате, компетентността на вещото лице, метода или цените?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не ми е изпълнило задачите вещото лице.

 

Съдът счита, че повторна експертиза не следва да се допуска, доколкото с оглед Определението от проведеното на 29.01.21013 година съдебно заседание, съдът е допуснал допълнителна задача, съгласно която вещото лице е следвало да определи справедливата пазарна стойност на извършените продажба по метода на неконтролируемите цени, съгласно ДОПК и наредба Н-9. В случая вещото лице е изготвило своето заключение като е отговорило на допуснатия от съда въпрос. Също така съгласно чл. 201 от ГПК за да се допусне повторно заключение следва заключението да е необосновано и да възникват съмнения за неговата правилност, каквито обстоятелства в случая не са налице.

С оглед на изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на повторна експертиза.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Няма да соча други доказателства. Държах да бъде изготвена експертизата, по подробни съображения, които съм изложила в писмена молба. Нямам други доказателствени искания, след като съда не уважи това мое искане.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените обжалвания ревизионен акт. По делото по категоричен начин се доказа, че няма основания за определяне на допълнително задължение, а именно доплащане по ДДС и корпоративен данък. Това се доказа и от заключенията на вещото лице по икономическата експертиза и вещото лице изготвило едно основно и две допълнителни заключения.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми направените разноски, като представям списък за разноските.

Моля за срок, в който да изложа подробни писмени аргументи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Пледирам като негодно доказателство изготвените по делото три технически експертизи, които са неотносими. Икономическата експертиза също пледирам, че е неотносима, тъй като е изготвена на база на техническите експертизи. Констатациите направени в ревизионния акт са правилни и законосъобразни и съответно са установени задължения по ЗКПО.

Моля да ни бъдат  присъдени направените разноски, а именно 910 лева за възнаграждение на вещо лице и юрисконсултско възнаграждение изчислено върху обжалваемия интерес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател правилно е обложено дружеството-жалбоподател по реда на чл.122 от ДОПК предвид констатираните в хода на ревизията различи цени по брой и банков път. Правилно е увеличен финансовия резултат за процесните периоди, като моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на жалбоподателя и 16-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: