ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1968 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено на л.156 пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна Д.Г.Б., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованите страни К.Я.П. - Т., С.Я.К., Я.С.К., П.Я.П., И.И.М., Д.Т.Д., Д.Р.М., Н.П.Н. и К.И.П., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересована страна „Инвестбилд“ ООД, редовно призована, няма представител.

Не се явява вещото лице М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Б. – Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна Б. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът, с определение № 119/23.01.2017г., е допуснал извършването на такава експертиза, по въпросите формулирани от жалбоподателите.

 

АДВОКАТ Б. – Нямам допълнителни искания по доказателствата. Съобщението за определения депозит е получено от доверителят ми на 30.01.2017г., поради което моля делото да се отложи за друга дата, с цел даване възможност на вещото лице да изготви заключението.

Заинтересованата страна Б. – Не възразявам делото да се отложи за изготвяне на експертизата.

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, както и да се даде възможност на страната да внесе определения депозит за изготвянето на съдебно-техническата експертиза

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: